Informacje o newsleterze

Zasady subskrybowania newslettera

 1. Subskrybowanie newslettera jest dobrowolne.

 2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie powyższego formularza rejestracyjnego.

 3. Subskrybent w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji poprzez kliknięcie hyperlinka rezygnacji znajdującego się na dole każdej wiadomości wysyłanej w ramach newsletter.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych subskrybentów newslettera

 1. Współadministratorami podanych danych osobowych subskrybentów newslettera są Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160 oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (00-359) ul. Kopernika 17 – organizacje, które w ramach partnerstwa realizują projekt Lekcja:Enter, które zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO zawarły umowę o współadministrowanie danymi osobowymi.

 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysyłki newslettera dotyczącego aktualności w projekcie Lekcja:Enter.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

 4. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania newslettera. Niepodanie przez Ciebie ww. danych wiąże się z niemożliwością przesłania Ci newslettera.

 6. Twoje dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom współpracującym ze Współadministratorami w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w przedmiocie administrowania stroną internetową tj. lekcjaenter.pl jak również świadczeniem usług hostingu tj. Encode PRO MARTA CHOJNOWSKA-STRONKA ul. Białostocka 31/110 18-300 Zambrów oraz ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów.

 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z subskrypcją newslettera.

 8. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).

 9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 10. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie w jakiej jej udzieliłaś/eś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 11. Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e‐mail: dpofundacja@orange.com lub pisemnie na adres siedziby Fundacji Orange podany powyżej.