Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację

Polityka prywatności www.lekcjaenter.pl 

(nie dotyczy Serwisu prowadzonego pod adresem: https://lekcjaenter.pl/zaloguj-sie)

1. Definicje 

1.1 Administrator – Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326), Aleje Jerozolimskie  160. 

1.2 Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających  fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną  tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz  informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

1.3 Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

1.4 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE. 

1.5 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://lekcjaenter.pl/ (nie dotyczy Serwisu prowadzonego pod adresem: https://lekcjaenter.pl/zaloguj-sie

1.6 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo  kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z  Serwisu 

2.1 W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w  zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje  o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele  przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez  Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w  Serwisie 

KORZYSTANIE Z SERWISU 

3.1 Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne  identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych  podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora: 

3.1.1 w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie -wówczas  podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.  1 lit. f RODO), polegający na informowaniu Użytkowników o działalności Administratora w 

zakresie realizowanego programu Lekcja:Enter.  3.1.2 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na  prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy  stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. 

3.2 Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach  systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania  chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które  dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).  Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze  świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych,  administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz  zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie  podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.  1 lit. f RODO). Czas przechowywania logów systemowych domyślnie wynosi 2 tygodnie.  

FORMULARZE W SERWISIE  

3.3 Administrator zapewnia możliwość pozostawienia przez Użytkownika (trenera/trenerki  lub nauczyciela/nauczycielki) jego danych kontaktowych.  

3.4 Dane osobowe są przetwarzane: 

3.4.1 w celu kontaktowania się̨z trenerem/trenerką w celu poinformowania go/jej o aktualnej  ofercie współpracy w ramach działań realizowanych przez Administratora – na podstawie  wyrażonej przez Użytkowania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

3.4.2 w celu kontaktowania się z nauczycielem/nauczycielką w celu poinformowania go/jej o  aktualnej ofercie bezpłatnych działań edukacyjnych realizowanych lub polecanych przez  Administratora - na podstawie wyrażonej przez Użytkowania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

3.4.3 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.  1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw. 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

Fundacja Orange przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile projektu  „Lekcja:Enter” prowadzone na portalach społecznościowych Facebook i Youtube.  Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili (w tym w celu  informowania Użytkowników o aktywności w ramach projektu oraz promowaniu  różnego rodzaju wydarzeń). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  przez Fundację Orange w tym celu jest jej prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1  lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej działalności.

4. Pliki cookies oraz podobna technologia

4.1 Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika  przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony  internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i  dokonywanych przez niego czynności. 

4.2 Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane  dla celów analitycznych i marketingowych. Podstawowe informacje na temat tych narzędzi  wyświetlają się w bannerze plików cookie. Szczegółowe informacje w tym zakresie można  natomiast znaleźć w polityce prywatności danego Partnera.

5. Zarządzanie ustawieniami cookies 

5.1 Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym  uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania  zgody Użytkownika. W Serwisie odbierana jest od Użytkownika zgoda za pośrednictwem  bannera cookie. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. 5.2 Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookie, których stosowanie  jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu  wyświetlenia treści). 

5.3 Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem  bannera cookie powinieneś zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na  przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym pliki cookie pochodzące z Serwisu 5.4. Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem  bannera cookie. Możesz wrócić do bannera poprzez kliknięcie w przycisk o nazwie „Zarządzaj  cookie”, który jest dostępny na każdej podstronie Serwisu. 

5.5. Po wyświetleniu bannera możesz wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj  cookie” Następnie powinieneś przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookie i  wcisnąć przycisk „Zapisz ustawienia i zamknij”. 

5.6. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookie możliwe jest również za  pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć  pod poniższymi linkami: 

6.6.1 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plików cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

6.6.2 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

6.6.3 Google Chrome:  

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 6.6.4 Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 6.6.5 Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB. 

6.7 Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień  prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod  poniższymi linkami: 

6.7.1 https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 

6.7.2 https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

7. Okres przetwarzania Danych osobowych

7.1 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do  zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej  zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w  przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes  Administratora. 

7.2 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami,  a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy  prawa. 

8. Uprawnienia Użytkownika 

8.1 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz  prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych. 8.2 W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę  zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie  zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej  wycofaniem. 

8.3 Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych – z  przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w przypadkach, gdy postawą  prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w  związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

9. Odbiorcy danych 

9.1 W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane dostawcy odpowiedzialnemu  za obsługę systemów informatycznych – No Input Signal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (KRS: 0000745970). Dostawca ten przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do  utrzymania i obsługi Serwisu. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w Serwisie są  przekazywane temu dostawcy w chwili ich podania.  

9.2 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących  Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia  takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z  przepisami obowiązującego prawa.

10. Przekazywanie danych poza EOG 

10.1 Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)  różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator  przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem  odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

10.1.1 współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w  odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca  stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

10.1.2 stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 10.1.3 stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ  nadzorczy;

11. Bezpieczeństwo Danych osobowych 

11.1 Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe  przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że  dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to  niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by  wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez  uprawnionych pracowników i współpracowników. 11.2 2Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i  inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków  bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie  Administratora. 

11.3 Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są szyfrowane (jest wykorzystywany  protokół https).

12. Dane kontaktowe

12.1 Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail fundacja@orange.com  lub adres korespondencyjny Fundacja Orange, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 12.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować  się poprzez e-mail dpofundacja@orange.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania  danych osobowych.

 13. Zmiany Polityki prywatności 

13.1.Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 13.2 Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 21.02.2024 r.