Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
Polityka prywatności Serwisu LekcjaEnter.pl
 1. Definicje
  1. Fundacja Orange (dalej „FO”)– Fundacja Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326), Aleje Jerozolimskie 160.
  2. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dalej „FRSI”) – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą w Warszawie (00-359), Kopernika 17.
  3. Obie Fundacje – Fundacja Orange i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
  4. Współadministratorzy danych – Fundacja Orange (dalej także jako „Współadministrator 1”) oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dalej także jako „Współadministrator 2”) działające w ramach umowy o współadministrowanie z dnia 28 czerwca 2019 r.
  5. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, której celem jest poinformowanie o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych Użytkowników gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://lekcjaenter.pl.
  9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu oraz uzgodnienia między współadministratorami
  1. Na podstawie art. 14 RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych, w stosunku do przekazanych danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach realizacji projektu pn. „Lekcja:Enter” (tj. nauczycieli-z wyjątkiem wizerunku, wnioskodawców i grantobiorców) - jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
  2. Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że Współadministratorami danych osobowych, w stosunku do pozostałych danych osobowych Użytkowników nie wymienionych w pkt. 2.1. (tj. wizerunku) oraz danych osobowych pozostałych typów Użytkowników (w szczególności odbiorców newslettera) są Fundacja Orange i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
  3. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami obie Fundacje uzgodniły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wnikających z RODO. Współadministrator 1 oraz Współadministrator 2 wspólnie będą przetwarzać dane osób korzystających z Serwisu oraz Użytkowników. Współadministrator 1 oraz Współadministrator 2 będą wspólnie przetwarzać dane uczestników w celach opisanych poniżej w treści Polityki. Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za udostępnienie Serwisu, na którym umieszczona została Polityka. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za przygotowanie i wysyłkę newslettera
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW
 1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie
  KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych osób korzystających z Serwisu, a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób nieposiadających konta w Serwisie): adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii)
  2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu , a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami przetwarzane są przez Współadministratorów:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających z Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie ich praw.
  3. Aktywność osób korzystających z Serwisu, w tym ich dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez obie Fundacje). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Współadministratorzy przetwarzają je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   NEWSLETTER
  4. Współadministratorzy umożliwiają zapisanie się na newsletter, dotyczący aktualności w projekcie „Lekcja:Enter” oraz działań społecznych i edukacyjnych realizowanych przez obie Fundacje, osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania newslettera. Niepodanie danych wiąże się z niemożliwością przesłania newslettera.
  5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   2. obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   PUBLIKACJA WIZERUNKU
  6. Obie Fundacje umożliwiają Użytkownikom publikację zdjęć w serwisie. Zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia z jego wizerunkiem w Serwisie nie jest wymagane. Jeżeli jednak Użytkownik zamieści zdjęcie ze swoim wizerunkiem, wizerunek ten będzie przetwarzany w celu publikacji zdjęcia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Portale społecznościowe
   Fundacja Orange przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile projektu „Lekcja:Enter” prowadzone na portalach społecznościowych Facebook i Youtube. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profili (w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności w ramach projektu oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundację Orange w tym celu jest jej prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej działalności.
 3. Pliki cookies oraz podobna technologia
  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Obie Fundacje wykorzystują pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika i w celach analitycznych. W związku z tym obie Fundacje oraz inne podmioty świadczące na ich rzecz usługi korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie obejmują:
   1. plik cookie odpowiedzialny za możliwość logowania do systemu oraz zabezpieczający przed nieautoryzowanym logowaniem do systemu. Jest to plik o nazwie „XSRF-TOKEN”. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
   2. plik cookie służący wyświetlaniu informacji o stosowaniu plików cookie. Jest to plik o nazwie „cookiepolicyinfo”. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
   3. plik cookie o nazwie „laravel_session”. Służy do przechowania ID sesji Użytkownika. Za pomocą tego pliku Użytkownik może korzystać z funkcji systemu. Przechowywany jest przez czas trwania sesji;
   4. pliki cookie służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych. Są to pliki cookie o nazwach:
    • „_ga” - odpowiedzialny za gromadzenie informacji statystycznych na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników,
    • „_gid” - odpowiedzialny za gromadzenie i aktualizowanie unikalnych wskaźników dla każdej odwiedzonej przez Użytkownika podstrony,
    • „_gat_gtag_UA_(…)” – wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów.

   Są one stosowane w narzędziach Google Analytics przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika , do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Szczegółowe informacje o:  zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners, plikach cookie stosowanych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl.

 4. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Okres przetwarzania danych przez Współadministratorów zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Współadministratorów.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 5. Uprawnienia użytkownika
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się na adres dpofundacja@orange.com. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem obu Fundacji, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes obu Fundacji.
 6. Odbiorcy danych
  1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcy odpowiedzialnemu za obsługę systemów informatycznych (Encode PRO, ul. Białostocka 31/110, 18-300 Zambrów). Dostawca ten przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do utrzymania i obsługi Serwisu. Dane osobowe są mu przekazywane w chwili ich podania przez Użytkownika w serwisie.
  2. Zdjęcie zarejestrowanego Użytkownika dodane przez niego w jego profilu w Serwisie jest dostępne dla innych zarejestrowanych Użytkowników. Zdjęcia opublikowane przez zarejestrowanego Użytkownika w zakładce „Nasze relacje” są dostępne dla wszystkich Użytkowników w powiązaniu z danymi identyfikującymi szkołę, w której zatrudniony jest Użytkownik. Wybrane zdjęcia dodane w zakładce „ Nasze relacje” są publikowane w profilu projektu Lekcja:Enter i w profilu projektu i/lub obu Fundacji na portalu społecznościowym Facebook.
  3. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu obie Fundacje przekazują dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
   4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
  2. Obie Fundacje zawsze informują o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 8. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Obie Fundacje na bieżąco prowadzą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nie w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Obie Fundacje dbają o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Obie Fundacje podejmują wszelkie niezbędne działania, by także jej podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie obu Fundacji.
  3. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są szyfrowane (jest wykorzystywany protokół https).
 9. Dane kontaktowe
  1. 9.1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Współadministratora 1, nad adres e-mail: dpofundacja@orange.com.
  2. W celu kontaktu z określonym współadministratorem, prosimy o kontakt na adres:
   1. Współadministrator 1: fundacja@orange.com, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa;
   2. Współadministrator 2 frsi@frsi.org.pl, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa.
 10. Zmiany polityki prywatności
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 28 czerwca 2019 roku.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ROZWOJU REGIONALNEGO
 1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji projektu pn. „Lekcja:Enter” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
   2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1),
   3. custawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   2. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
   3. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Lekcja:Enter”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POPC.
 4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:
   1. Instytucji Pośredniczącej, tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa;
   2. beneficjentowi projektu, tj. Fundacji Orange, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa;
   3. partnerom projektu, tj. Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa; Fundacji Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa.
   4. oraz innym podmiotom, które na zlecenie beneficjenta i partnerów uczestniczą w realizacji projektu, takie jak podmioty prowadzące szkolenia, ewaluację czy kontrolę.

  Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach POPC.

 5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Z Inspektorem Ochrony Danych Fundacji Orange można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: dpofundacja@orange.com.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.