Konkurs

Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu dla szkół biorących udział w projekcie "Lekcja:Enter"

Ogłoszenie wyników konkursu

W konkursie otrzymaliśmy 28 zgłoszeń, za które bardzo dziękujemy.
Ze względu na ich wyrównany poziom, Kapituła wraz z Organizatorem konkursu postanowiła o przyznaniu 4 równorzędnych wyróżnień, po 2 w każdej kategorii.

W kategorii praktyki instytucjonalnej, organizacyjnej pozwalającej na wykorzystywanie TIK w procesie kształcenia” wyróżnienia otrzymały następujące szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy, woj. dolnośląskie, https://1liceum.pl/

Za wytrwałe, od wielu lat, wprowadzanie TIK do praktyki szkolnej w ramach kompleksowych działań pod hasłem Szkoła wielu możliwości  - I LO w chmurze.

Uwagę członków Kapituły zwróciło szerokie, w skali szkoły, stosowanie narzędzi TIK w pracy dydaktycznej i wychowawczej, w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przy realizacji innowacji pedagogicznych (programów autorskich) takich jak warsztaty matematyczno-algorytmiczne, warsztaty dziennikarskie, warsztaty społeczno-prawne, laboratoryjne warsztaty chemiczne, podstawy architektury, a także podczas zajęć pozalekcyjnych – przedmiotowych kół olimpijskich, warsztatów maturalnych, w formule stacjonarnej, jak i zdalnej. Doceniono partycypacyjny sposób  decydowania o wprowadzaniu nowych rozwiązań z udziałem Parlamentu Uczniowskiego i Rady Rodziców, nowatorski sposób dzielenia się wiedzą z innymi szkołami w regionie poprzez organizację konkursu informatycznego oraz  innowacyjny sposób wykorzystywania TIK w pracy biblioteki szkolnej.
Opis praktyki - TUTAJ

Za modelowe przygotowanie procesu wprowadzania szkoły w świat cyfrowy i jego realizację.

Kapituła doceniła przeprowadzony w szkole proces diagnozy dostępnych zasobów, poziomu umiejętności cyfrowych grona pedagogicznego, zidentyfikowanie grupy entuzjastów TIK w wśród nauczycieli i uczniów, a w konsekwencji powołanie zespołu ds. TIK oraz koordynatora cyfryzacji szkoły. Zwrócono uwagę na powołanie zespołu ds. opracowania działań systematyzujących i scalających indywidualne inicjatywy nauczycieli podejmowane w poprzednich latach szkolnych. Docenione zostało zaplanowane systematyczne badanie wzrostu poziomu umiejętności cyfrowych nauczycieli, samodzielne organizowanie szkolnych webinariów szkoleniowych, wprowadzenie mentorów dla nauczycieli chcących podnosić swoje umiejętności cyfrowe. Członkowie Kapituły dostrzegli determinację w dążeniu do wyznaczonego celu m.in.  poprzez liczny udział nauczycieli w celowo dobranych programach szkoleniowych, projektach promujących wykorzystanie TIK w edukacji oraz innowacyjny sposób wymiany wiedzy i dobrych praktyk poprzez prowadzenie bloga.
Opis praktyki - TUTAJ

W kategorii praktyk metodycznych dotyczących wykorzystania TIK, wypracowanych i stosowanych podczas lekcji:

Za wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi i rozwiązań TIK w edukacji szkolnej oraz organizowanie „Dnia z Nowoczesną Technologią”.

Kapituła doceniła rozbudowany katalog zaawansowanych technicznie narzędzi i urządzeń z zakresu TIK wykorzystywanych twórczo podczas lekcji. Doceniono powszechne, w skali szkoły, prowadzenie lekcji robotyki, programowania i kodowania podczas regularnych zajęć jak i pozalekcyjnych oraz innowacyjny sposób korzystania z TIK podczas lekcji biologii i informatyki. Zwrócono uwagę na Dzień Nowoczesnych Technologii jako duże, regionalne, cykliczne wydarzenie organizowane przez szkołę wspólnie z licznymi partnerami i sprzyjające powstawaniu warunków do: zainspirowania uczniów najnowszymi rozwiązaniami z zakresu TIK w edukacji i ich późniejszego wykorzystywania, pochwalenia się przez uczniów własnymi, nowatorskimi, szkolnymi rozwiązaniami technologicznymi na szerszym forum, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. Kapituła podkreśliła, że Dzień z Nowoczesną Technologią oraz „Pokazy nauki” organizowane w szkole angażują uczniów w proces twórczy, co w skali SAMR można uznać co najmniej za poziom M.
Opis praktyki -TUTAJ

Za innowacyjne i twórcze stosowanie zaawansowanych narzędzi informatycznych na potrzeby kształcenia, poszerzanie wiedzy o najnowszych trendach technologicznych oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej przy realizacji projektów edukacyjnych korzystających z TIK.

Kapituła doceniła kompleksowe zastosowanie jednolitego oprogramowania w działalności dydaktycznej szkoły, używanego także do pracy logopedy, psychologa, pedagoga szkolnego i pozwalającego im prowadzić specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla wybranych grup uczniów. Zwrócono uwagę na liczne przykłady korzystania z narzędzi programistycznych i urządzeń cyfrowych m.in. w interdyscyplinarnym projekcie tworzenia modelu rafy koralowej, wizualizacji danych w arkuszu kalkulacyjnym w projekcie z zakresu ochrony powietrza czy w projektowaniu aplikacji na urządzenia mobilne. Doceniono specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne, realizowane z partnerem spoza szkoły, obejmujące zadania takie jak programowanie płytek elektronicznych micro:bit, obsługa plotera laserowego, projektowanie i drukowanie na drukarkach 3D. Kapituła zauważyła wyróżniający szkołę rozbudowany system wzajemnego wsparcia nauczycieli, system zarządzania TIK w szkole przez administratorów i nagrywanie przez nich filmików instruktażowych. Podkreślono, że wykorzystanie technologii w nauczaniu w szkole jest na poziomie R w  czterostopniowej  skali SAMR.
Opis praktyki -TUTAJ
♦♦♦♦

Nagrodami w konkursie są notebooki z 15 calowym ekranem.

W najbliższych dniach skontaktujemy się wyróżnionymi szkołami w celu przekazania nagród.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

***

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie na najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem nowych technologii na lekcjach.

Edukacja szkolna musi podążać za dynamicznymi zmianami technologicznymi, które stanowią wyzwanie dla całego społeczeństwa. Badania przeprowadzone
w ramach projektu “Lekcja:Enter” wskazują na mobilizację szkół
w dostosowywaniu się do potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców w zakresie korzystania z TiK w kształceniu.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TiK)
w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”.
Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:
1. rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych 
2. praktyk metodycznych - opracowanych przez szkoły własnymi siłami lub zaadaptowanych spośród istniejących propozycji.
 

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami z innymi uczestnikami projektu “Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym. Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

Udział w konkursie następuje poprzez wypełnienie przez szkołę prostego formularza zgłoszeniowego. Przed przystąpieniem do konkursu prosimy
o zapoznanie się z Regulaminem i Harmonogram.

pomarańczowa żarówka