O projekcie

"Lekcja:Enter to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:
  1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów
  2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
  3. korzystać z aktywizujących metod nauczania
  4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  5. tworzyć własne treści cyfrowe.
Projekt zakłada kilka cykli. Każdy cykl będzie realizowany dwuetapowo:
1. Wyłonienie instytucji, organizacji firm szkoleniowych (grantobiorców) realizujących szkolenia dla nauczycieli w poszczególnych województwach. Ich aktualny wykaz znajduje się TUTAJ.
W konkursie mogą brać udział:
 publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli
 organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.
2. Realizacja szkoleń - rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach  następujących grup przedmiotowych:
       •    edukacja wczesnoszkolna
       •    humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenia odbywają sie w podziale na dwie ścieżki:

1.    Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych
które pokaże korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczniki), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

2.   Szkolenie dla nauczycieli informatyki
Jesteś nauczycielem/nauczycielką informatyki – to szkolenie przygotuje Cię do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz programowania.

Zmiana w szkole nie może zajść bez dyrektora/dyrektorki szkoły, dlatego do udziału w szkoleniu  zapraszamy także przedstawicieli kadry kierowniczej. Dodatkowo dyrektorzy mają  możliwość skorzystania z  modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego będzie mógł/mogła przygotowaćplan włączenia TIK do edukacyjnej pracy szkoły.

Na szkolenia grupę nauczycieli zaprasza dyrektor/dyrektorka szkoły. Prosimy nauczycieli o niezgłaszanie się indywidualnie. W szkoleniu z każdej szkoły zapraszamy zespoły liczące co najmniej od 2 do 5 nauczycieli (w zależności od wielkości szkoły).
W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele z danej szkoły, spełniający warunki uczestnictwa w projekcie.
Docelowo przyznanych zostanie około 100 grantów w wysokości do 450 tys. złotych każdy, dzięki czemu przeszkolonych zostanie ponad 75 000 nauczycieli z całej Polski (co stanowi 15% wszystkich nauczycieli). Dużą wagę przywiązywać będziemy do rekrutacji nauczycieli z obszarów wiejskich i małych miejscowości (30% przeszkolonych).

Przeprowadziliśmy trzy konkursy grantowe. Wyniki trzeciego konkursu ogłosiliśmy TUTAJ

♦♦♦

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLN