Dostosuj

FAQ

Szkoły nie należą do podmiotów uprawnionych do aplikowania o grant. Ww. podmioty wymienione zostały w „Regulaminie konkursu grantowego”, „Wytycznych do projektu grantowego” oraz w „Poradniku grantowym”.  Grantobiorcy wyłonieni w Konkursie grantowym będą prowadzić rekrutację szkół do projektu i zapewnią m.in. szkolenia dla nauczycieli.  Lista Grantobiorców jest dostępna na stronie projektu: www.lekcjaenter.pl.

Tak, jeden login umożliwia złożenie jednego wniosku. Aby złożyć kilka wniosków, należy założyć kilka kont (loginów). Można też założyć konto metodą aliasu, dodając do nazwy konta +1, +2,+3 itd. czyli np. jan.kowalski+1@onet.pl

Wnioskodawca (lub Partner/-rzy) ma obowiązek wykazać udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu budżetem projektu lub budżetem działalności statutowej o wartości co najmniej 100 000 zł. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest niepubliczna PDN, której organem prowadzącym jest firma,  ww. doświadczenie może dotyczyć  działalności firmy. Wnioskodawca wykazuje przychód o wartości co najmniej 100 000 zł osiągnięty w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku, tj. za okres od 2017 do 2020 r. (przychód sumuje się w latach). Przy każdym kolejnym wniosku grantowym, złożonym w ramach naboru ciągłego, bada się czy ww. doświadczenie jest wielokrotnością 100 000 zł.

Tak, szkoła może ponownie uczestniczyć w kolejnym naborze. Dyrektor szkoły zgłasza do projektu kolejnych nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem kompetencji cyfrowych. Nauczyciel może wziąć udział w projekcie tylko raz.

Tak, nauczyciele uczący religii mogą brać udział w projekcie „Lekcja:Enter”.

Nie, rekrutacja musi obejmować oba poziomy edukacji: podstawowy i ponadpodstawowy.

Iloczyn kosztu przypadającego na 1 uczestnika projektu, wynikającego z budżetu projektu grantowego (wynosi on maksymalnie 545 zł), oraz liczby nauczycieli, którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną stanowi całkowity budżet projektu, obejmujący wydatki przewidziane we wszystkich kategoriach budżetowych:

– wynagrodzenia trenerów regionalnych i lokalnych, włącznie z mentoringiem i oceną scenariuszy,

– organizacja szkoleń dla trenerów lokalnych i nauczycieli,

– zakup sprzętu – maksymalnie 5% kwoty grantu,

– działania informacyjno – promocyjne i rekrutacja nauczycieli – maksymalnie 10% kwoty grantu,

– zarządzanie i koszty administracyjne – maksymalnie 20% kwoty grantu.

Wydatek będzie uznany za kwalifikowalny pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów opisanych w Wytycznych:

  1. a) Koszt zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej grantobiorcą jest kwalifikowalny pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o grant.
  2. b) Koszt wynika z zatwierdzonego wniosku o grant.
  3. c) Koszt dokumentowany jest notą księgową.

Nie ma wymogu stosowania zamówienia publicznego do wyboru osób stanowiących personel projektu w rozumieniu obowiązujących „Wytycznych w zakresie w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” W opisanym przypadku pracownik zatrudniony na umowę o pracę i oddelegowany do zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu będzie stanowił personel projektu. Natomiast, pracownik z którym została podpisana umowa cywilno-prawna jest wykonawcą i musi zostać wybrany w procedurze zamówienia publicznego – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Tak, jeśli wydatek jest racjonalny i niezbędny. W tym przypadku obowiązuje limit do wysokości 300zł za nocleg na osobę.

Zakup sprzętu w projekcie jest planowany jako działanie pomocnicze, w sytuacji, gdy będzie niezbędny do przeprowadzenia szkoleń w zaplanowanym zakresie, a zasoby pozostające w dyspozycji  Grantobiorcy będą niewystarczające. Ewentualny zakup sprzętu przez Grantobiorcę musi być poprzedzony analizą i uzasadnieniem wykazującym konieczność jego zakupu na potrzeby realizacji projektu grantowego oraz zatwierdzony przez Operatora.

Koszt zakupu sprzętu w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 5% wartości grantu.

Tak, można korzystać z własnych sal realizując projekt grantowy. By je rozliczyć należy przedstawić uzasadnienie poniesienia wydatku oraz metodologię wyliczania kosztu w oparciu o faktycznie ponoszone wydatki.

Tak, pod warunkiem, że dysponuje odpowiednim czasem, by zrealizować wszystkie powierzone mu zadania. Należy pamiętać, że praca trenera nie ogranicza się jedynie do przeprowadzenia szkoleń – trener świadczy również wsparcie dla trenerów lokalnych.

Tak, jest to możliwe. Należy jednak uwzględnić to, że oprócz przeprowadzenia szkoleń dla trenerów lokalnych, trener regionalny powinien mieć również czas na działania wspierające trenerów lokalnych.

Partner Operatora i zarazem organizator szkoleń dla trenerów regionalnych – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego –  zapewnia noclegi i wyżywienie uczestników szkoleń, natomiast nie pokrywa kosztów dojazdu. Grantobiorca może uwzględnić koszty dojazdów trenerów regionalnych na szkolenia w budżecie projektu grantowego

Zasada konkurencyjności obowiązuje podmioty, których nie dotyczą przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Wnioskodawca, którego obowiązuje zasada konkurencyjności, publikuje ogłoszenie w Bazie konkurencyjności. Rejestrując się  podaje numer naboru: POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18.

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu na adres email:

kontakt@lekcjaenter.pl

Więcej o konkursie grantowym

Weź udział w konkursie. Dowiedz się, jak aplikować o grant na szkolenia dla nauczycieli

Konkurs grantowy

Zapoznaj się z dokumentacją konkursową. Są to dokumenty, które należy wypełnić, aby przystąpić do konkursu

Dokumentacja konkursowa