Regulamin Platformy Merytorycznej projektu Lekcja:Enter
Regulamin Platformy Merytorycznej projektu Lekcja:Enter, dostępnej pod adresem https://lekcjaenter.pl/login (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy Merytorycznej projektu.
 1. Definicje
  1. Dyrektor: przedstawiciel kadry zarządzającej szkołą występujący jednocześnie w roli nauczyciela.
  2. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (zwana dalej FRSI): partner Projektu będący Zamawiającym dla wykonawcy platformy projektu Lekcja:Enter, złożonej z części grantowej, za którą odpowiedzialny jest Operator, i z części merytorycznej, za którą odpowiedzialna jest FRSI.
  3. Administratorzy platformy: osoby odpowiedzialne w imieniu FRSI oraz Operatora za prawidłowe działanie Platformy.
  4. Grantobiorca: podmiot, który otrzymał grant na realizację Projektu grantowego, zatrudniający Regionalnego Administratora (osobę odpowiedzialną za realizację Projektu grantowego, posiadającą dostęp do treści i informacji związanych z realizacją danego Projektu grantowego).
  5. Instytut Spraw Publicznych (zwany dalej ISP): partner Projektu odpowiedzialny za badania, ewaluację i działania sieciujące realizowane w ramach projektu „Lekcja:Enter”.
  6. Konsultant merytoryczny: osoba, która w imieniu FRSI udziela wsparcia trenerom regionalnym, w tym prowadzi dla nich szkolenia.
  7. Koordynator szkoleń: osoba, która w imieniu Grantobiorcy organizuje szkolenia dla nauczycieli.
  8. Nauczyciel: uczestnik Projektu, objęty działaniami szkoleniowymi w ramach Projektu grantowego.
  9. Operator: Fundacja Orange z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
  10. Personel merytoryczny grantów (w tym koordynatorzy szkoleń, trenerzy regionalni, trenerzy lokalni): osoby zatrudnione przez Grantobiorcę i posiadające odpowiedni typ konta i odpowiedni zestaw uprawnień.
  11. Personel merytoryczny Projektu (w tym opiekunowie projektów grantowych, konsultanci merytoryczni, autorzy materiałów, badacz/ewaluator): osoby zatrudnione przez Operatora, FRSI lub ISP, posiadające odpowiedni typ konta i odpowiedni zestaw uprawnień.
  12. Platforma Merytoryczna (zwana dalej „Platformą”): serwis internetowy prowadzony pod adresem https://lekcjaenter.pl/login służący do prowadzenia działań szkoleniowych, społecznościowych a także do badań, ewaluacji i monitoringu realizacji Projektów grantowych w ramach projektu Lekcja:Enter.
  13. Projekt - projekt „Lekcja:Enter” nr 03.01.00-00-0120/18-00, realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange (lider Projektu), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (partner Projektu) oraz Instytut Spraw Publicznych (partner Projektu). Projekt „Lekcja:Enter” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
  14. Projekt grantowy – projekt realizowany przez Grantobiorcę na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej z Operatorem.
  15. Regionalny Administrator – osoba, która w imieniu Grantobiorcy zarządza realizacją projektu grantowego na Platformie Merytorycznej i obsługuje na niej konto Grantobiorcy.
  16. Trener lokalny: osoba, która w imieniu Grantobiorcy udziela wsparcia nauczycielom, w tym prowadzi dla nich szkolenia.
  17. Trener regionalny: osoba, która w imieniu Grantobiorcy udziela wsparcia trenerom lokalnym, w tym prowadzi dla nich szkolenia.
  18. Użytkownik Platformy (zwany dalej „Użytkownikiem”): osoba korzystająca z Platformy.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Platforma jest przeznaczona do wykorzystania w ramach realizacji działań szkoleniowych i społecznościowych, a także do badań, ewaluacji i monitoringu w ramach projektu Lekcja:Enter.
  2. Korzystanie z Platformy odbywa się po uprzedniej rejestracji i utworzeniu konta.
  3. Rejestrując się na Platformie i/lub zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy.
  5. Platforma dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
  6. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, które można usunąć poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://lekcjaenter.pl/polityka-prywatnosci.
  7. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem jest warunkiem korzystania z Platformy jako Użytkownika.
  8. FRSI zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Platformie. FRSI poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji, tj. 6 grudnia 2019 r.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Platforma jest narzędziem wspierającym realizację Projektu i służy do:
   1. zapewnienia interakcji pomiędzy Operatorem, Grantobiorcami, FRSI, ISP, Konsultantami merytorycznymi, Trenerami regionalnymi i lokalnymi oraz Nauczycielami w Projekcie;
   2. wspierania procesu rekrutacyjnego i szkoleniowego Nauczycieli;
   3. wspierania procesu szkoleniowego Trenerów regionalnych i Trenerów lokalnych;
   4. wspierania bieżącej komunikacji, wymiany wiedzy, doświadczeń, materiałów pomiędzy Użytkownikami Platformy;
   5. dostępu do materiałów i treści związanych ze szkoleniami trenerów i Nauczycieli;
   6. udostępniania materiałów online do szkoleń dla Nauczycieli, w tym prowadzenia repozytorium i wyszukiwarki scenariuszy lekcji tworzonych przez Nauczycieli;
   7. prowadzenia bieżącego monitoringu realizacji Projektów grantowych i ewaluacji działań w Projekcie;
   8. prowadzenia badań kompetencji cyfrowych Nauczycieli (pretestów i posttestów) oraz innych badań.
  2. Platforma może być używana jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest umieszczanie i udostępnianie przez Użytkownika na Platformie treści o charakterze bezprawnym, a także:
   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż treść publikowana na Platformie narusza jego/jej dobra osobiste, ogólnie przyjęte normy społeczne lub jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa powinien niezwłocznie o tym powiadomić FRSI.
 4. Wymagania techniczne, zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet
  1. W celu skorzystania z Platformy Użytkownik musi spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne:
   1. dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;
   2. mieć dostęp do sieci Internet;
   3. posiadać dostęp do witryn www za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron www;
   4. posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie HTML 5 i CSS 3, w szczególności Internet Explorer 11,Chrome wersja 38+, Firefox wersja 38+, Opera wersja 33+, Safari (Webkit wersja 537+).
  2. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w pkt. 1 (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego/urządzenie mobilnego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania z Platformy.
  3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej. Jednocześnie zaleca się stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe.
 5. Odpowiedzialność Operatora i FRSI
  Operator i FRSI nie ponoszą odpowiedzialności w szczególności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wynikukorzystania przez Użytkownika z dostępu do Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podaniaprzez Użytkownika nieprawdziwych danych na Platformie;
  3. za brak możliwości skorzystania z Platformy spowodowany niespełnieniemprzez Użytkownika wymagań technicznych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://lekcjaenter.pl/polityka-prywatnosci.