Logo
Dostosuj
Pomiń nawigację

Regulamin Platformy Merytorycznej projektu "Lekcja:Enter"


Regulamin Platformy Merytorycznej projektu "Lekcja:Enter", dostępnej pod adresem https://lekcjaenter.pl/login (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy Merytorycznej projektu.


1. Definicje

 1. Dyrektor: przedstawiciel kadry zarządzającej szkołą występujący jednocześnie w roli nauczyciela.
 2. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (zwana dalej FRSI): partner Projektu będący Zamawiającym dla wykonawcy platformy projektu Lekcja:Enter, złożonej z części grantowej, za którą odpowiedzialny jest Operator, i z części merytorycznej, za którą odpowiedzialna jest FRSI.
 3. Administratorzy platformy: osoby odpowiedzialne w imieniu FRSI oraz Operatora za prawidłowe działanie Platformy.
 4. Grantobiorca: podmiot, który otrzymał grant na realizację Projektu grantowego, zatrudniający Regionalnego Administratora (osobę odpowiedzialną za realizację Projektu grantowego, posiadającą dostęp do treści i informacji związanych z realizacją danego Projektu grantowego).
 5. Instytut Spraw Publicznych (zwany dalej ISP): partner Projektu odpowiedzialny za badania, ewaluację i działania sieciujące realizowane w ramach projektu „Lekcja:Enter”.
 6. Konsultant merytoryczny: osoba, która w imieniu FRSI udziela wsparcia trenerom regionalnym, w tym prowadzi dla nich szkolenia.
 7. Koordynator szkoleń: osoba, która w imieniu Grantobiorcy organizuje szkolenia dla nauczycieli.
 8. Nauczyciel: uczestnik Projektu, objęty działaniami szkoleniowymi w ramach Projektu grantowego.
 9. Operator: Fundacja Orange z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
 10. Personel merytoryczny grantów (w tym koordynatorzy szkoleń, trenerzy regionalni, trenerzy lokalni): osoby zatrudnione przez Grantobiorcę i posiadające odpowiedni typ konta i odpowiedni zestaw uprawnień.
 11. Personel merytoryczny Projektu (w tym opiekunowie projektów grantowych, konsultanci merytoryczni, autorzy materiałów, badacz/ewaluator): osoby zatrudnione przez Operatora, FRSI lub ISP, posiadające odpowiedni typ konta i odpowiedni zestaw uprawnień.
 12. Platforma Merytoryczna (zwana dalej „Platformą”): serwis internetowy prowadzony pod adresem https://lekcjaenter.pl/login służący do prowadzenia działań szkoleniowych, społecznościowych a także do badań, ewaluacji i monitoringu realizacji Projektów grantowych w ramach projektu "Lekcja:Enter".
 13. Projekt - projekt „Lekcja:Enter” nr 03.01.00-00-0120/18-00, realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange (lider Projektu), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (partner Projektu) oraz Instytut Spraw Publicznych (partner Projektu). Projekt „Lekcja:Enter” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 14. Projekt grantowy – projekt realizowany przez Grantobiorcę na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej z Operatorem.
 15. Regionalny Administrator – osoba, która w imieniu Grantobiorcy zarządza realizacją projektu grantowego na Platformie Merytorycznej i obsługuje na niej konto Grantobiorcy.
 16. Trener lokalny: osoba, która w imieniu Grantobiorcy udziela wsparcia nauczycielom, w tym prowadzi dla nich szkolenia.
 17. Trener regionalny: osoba, która w imieniu Grantobiorcy udziela wsparcia trenerom lokalnym, w tym prowadzi dla nich szkolenia.
 18. Użytkownik Platformy (zwany dalej „Użytkownikiem”): osoba korzystająca z Platformy.

2. Postanowienia ogólne

 1. Platforma jest przeznaczona do wykorzystania w ramach realizacji działań szkoleniowych i społecznościowych, a także do badań, ewaluacji i monitoringu w ramach projektu "Lekcja:Enter".
 2. Korzystanie z Platformy odbywa się po uprzedniej rejestracji i utworzeniu konta.
 3. Rejestrując się na Platformie i/lub zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy.
 5. Platforma dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
 6. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, które można usunąć poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce
 7. Prywatności dostępnej pod linkiem: https://lekcjaenter.pl/polityka-prywatnosci.
 8. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem jest warunkiem korzystania z Platformy jako Użytkownika.
 9. FRSI zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Platformie. FRSI poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji, tj. 6 grudnia 2019 r.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Platforma jest narzędziem wspierającym realizację Projektu i służy do:

 • zapewnienia interakcji pomiędzy Operatorem, Grantobiorcami, FRSI, ISP, Konsultantami merytorycznymi, Trenerami regionalnymi i lokalnymi oraz Nauczycielami w Projekcie;
 • wspierania procesu rekrutacyjnego i szkoleniowego Nauczycieli;
 • wspierania procesu szkoleniowego Trenerów regionalnych i Trenerów lokalnych;
 • wspierania bieżącej komunikacji, wymiany wiedzy, doświadczeń, materiałów pomiędzy Użytkownikami Platformy;
 • dostępu do materiałów i treści związanych ze szkoleniami trenerów i Nauczycieli;
 • udostępniania materiałów online do szkoleń dla Nauczycieli, w tym prowadzenia repozytorium i wyszukiwarki scenariuszy lekcji tworzonych przez Nauczycieli;
 • prowadzenia bieżącego monitoringu realizacji Projektów grantowych i ewaluacji działań w Projekcie;
 • prowadzenia badań kompetencji cyfrowych Nauczycieli (pretestów i posttestów) oraz innych badań.

2. Platforma może być używana jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest umieszczanie i udostępnianie przez Użytkownika na Platformie treści o charakterze bezprawnym, a także:

 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż treść publikowana na Platformie narusza jego/jej dobra osobiste, ogólnie przyjęte normy społeczne lub jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa powinien niezwłocznie o tym powiadomić FRSI.

4. Wymagania techniczne, zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet
1. W celu skorzystania z Platformy Użytkownik musi spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne:

 • dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;
 • mieć dostęp do sieci Internet;
 • posiadać dostęp do witryn www za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron www;
 • posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie HTML 5 i CSS 3, w szczególności Internet Explorer 11,Chrome wersja 38+, Firefox wersja 38+, Opera wersja 33+, Safari (Webkit wersja 537+).

2. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w pkt. 1 (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego/urządzenie mobilnego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania z Platformy.
3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej. Jednocześnie zaleca się stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe.


5. Odpowiedzialność Operatora i FRSI
Operator i FRSI nie ponoszą odpowiedzialności w szczególności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na Platformie;
 • za brak możliwości skorzystania z Platformy spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych.

6. Przetwarzanie danych osobowych
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://lekcjaenter.pl/polityka-prywatnosci