Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Logo
Dostosuj
Projekt zakończony. Realizowany był w latach 2019-2023. Dziękujemy za udział.
Pomiń nawigację

Regulamin Platformy Grantowej projektu "Lekcja:Enter"

Regulamin Platformy Grantowej w ramach projektu "Lekcja:Enter", dostępnej pod adresem https://wnioski.lekcjaenter.pl,  (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady korzystania
z Platformy.

1. Definicje

 1. Operator: Fundacja Orange, z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (zwana dalej również Fundacją).
 2. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (zwana dalej FRSI) – partner projektu będący Zamawiającym dla wykonawcy platformy projektu Lekcja:Enter, złożonej z części grantowej, za którą odpowiedzialny jest Operator, i z części merytorycznej, za którą odpowiedzialna jest FRSI.
 3. Platforma Grantowa (zwana dalej „Platformą”): służąca do przeprowadzenia konkursu grantowego w ramach projektu Lekcja:Enter.
 4. Użytkownik Platformy (zwany dalej „Użytkownikiem”): osoba korzystająca z Platformy.
 5. Wnioskodawca – podmiot aplikujący o grant na realizację Projektu grantowego, który utworzył drogą elektroniczną Wniosek o przyznanie grantu.
 6. Dane: wszystkie informacje zidentyfikowanej lub możliwe do zidentyfikowania o osobie prawnej (Wnioskodawcy) lub osobie fizycznej, która w imieniu Wnioskodawcy składa wniosek.

2. Postanowienia ogólne

 1. Platforma jest przeznaczona do wykorzystania w ramach realizacji konkursu grantowego w ramach projektu Lekcja:Enter.
 2. Rejestrując się na Platformie i/lub zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 3. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
 4. Do korzystania z Platformy konieczny jest dostęp do sieci Internet, posiadanie na urządzeniu standardowego systemu operacyjnego oraz zainstalowanej standardowej przeglądarki internetowej.
 5. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, które można usunąć poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://lekcjaenter.pl/polityka-prywatnosci.
 6. Potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem jest warunkiem korzystania z Platformy jako Użytkownik.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Platforma jest narzędziem wspierającym realizację konkursu grantowego prowadzonego w ramach projektu "Lekcja:Enter" i służy do:

 • utworzenia i złożenia wniosku o przyznanie grantu;
 • oceny złożonych wniosków o przyznanie grantu;
 • generowania umowy o przyznanie grantu;
 • zarządzania dotacją i komunikacją z grantobiorcami;
 • dostępu do materiałów i treści związanych z konkursem grantowym.

4. Logowanie do Platformy

 1. Użytkownik korzystający z Platformy może założyć swoje konto i uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy dedykowanych Użytkownikom.
 2. Każdy Użytkownik może założyć na Platformie tylko jeden wniosek na dany adres e-mail. Szczegóły techniczne składania więcej niż jednego wniosku zostały opisane w instrukcji wypełniania wniosku.
 3. Podczas zakładania konta należy wypełnić Formularz rejestracyjny.
 4. Zabrania się umieszczania w Formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 5. Aby wysłać Formularz rejestracyjny i zakończyć procedurą rejestracyjną, niezbędna jest akceptacja Regulaminu Platformy i Polityki prywatności.
 6. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza, na adres e-mail podany w Formularzu zostanie dostarczony e-mail aktywacyjny. Po aktywacji konta proces rejestracji dobiega końca.
 7. Po zakończeniu rejestracji i założeniu konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego profilu na Platformie i innych aktywności realizowanych w ramach Platformy, a w szczególności możliwości złożenia wniosku w ramach konkursu grantowego.
 8.  

5. Zakres użytkowania

 1. Platforma została stworzona w celu realizacji założeń konkursu grantowego prowadzonego w ramach projektu Lekcja:Enter.
 2. Dostęp do i korzystanie z treści i materiałów zamieszczonych na Platformie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Fundacja informuje, że Platforma zawiera chronione prawem autorskim dokumenty oraz inne materiały, w szczególności teksty i grafikę.
 4. Platforma może być używana jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do Platformy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. Wymagania techniczne, zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet

1. W celu skorzystania z Platformy Użytkownik musi spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne:

 • dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;
 • mieć dostęp do sieci internet;
 • posiadać dostęp do witryn www za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron www;
 • posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie HTML 5 i CSS 3, w szczególności Internet Explorer 11, Chrome wersja 38+, Firefox wersja 38+, Opera wersja 33+, Safari (Webkit wersja 537+).

2. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w punkcie powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania z Platformy.

3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

7. Odpowiedzialność Operatora

Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
 2. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na Platformie.
 3. za brak możliwości skorzystania z Platformy spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych
 4.  

8. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://lekcjaenter.pl/polityka-prywatnosci.

9. Składanie reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Platformy oraz innych usług. Reklamacje mogą być składane w szczególności z tytułu braku lub nienależytego dostępu do usług.
 2. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem Platformy na adres e-mai kontakt@lekcjaenter.pl.
 3. Operator dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę Platformy.
 4. Operator nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na Platformie spełnią oczekiwania i wymagania Użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na urządzeniu Użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem operacyjnym, na którym jest używany. Operator nie odpowiada za ewentualne szkody Użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy.
   1.