Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
Kto może otrzymać wsparcie?
O wsparcie w projekcie "Lekcja:Enter" mogą ubiegać się placówki doskonalenia nauczycieli samodzielnie lub we współpracy z partnerami. Dzięki  uczestnictwu w projekcie placówki przeszkolą swoją kadrę i będą miały realny wpływ na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli w swoim regionie.
W przypadku podmiotów innych niż placówki doskonalenia nauczycieli wymagane jest partnerstwo z placówką doskonalenia nauczycieli.
 
Zakończyliśmy pierwszy nabór wniosków.
Listę wyłonionych grantobiorców opublikujemy wkrótce.

Drugi, z trzech planowanych naborów, wstepnie planowany jest na drugi kwartał 2020 roku.
 
 

   Do udziału w konkursie grantowym uprawnione są następujące podmioty:

 •  placówki doskonalenia nauczycieli,
 •  organizacje pozarządowe* we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 •  Jednostki Samorządu Terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 •  szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,

    Wnioskodawcy i Partnerzy muszą spełniać następujące kryteria formalne:

 •  są zarejestrowani w KRS lub innej ewidencji prowadzonej zgodnie z wymogami prawa,
 •  mają udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu budżetem - zrealizowanego
  i rozliczonego projektu lub budżetem działalności statutowej -   o wartości co najmniej 100 000 zł w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku. Liczy się doświadczenie Wnioskodawcy lub Partnera. W przypadku złożenia więcej niż 1 wniosku – czy Wnioskodawca lub Partner mają doświadczenie w zarządzaniu budżetem o wartości co najmniej 100 000 zł pomnożonej przez liczbę składanych wniosków w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku,
 •  nie zalegają z należnościami wobec ZUS i US,
 •  nie pozostają w stanie upadłości, nie został wobec nich ustanowiony zarząd komisaryczny, wobec osób reprezentujących podmiot nie jest prowadzone postępowanie karnego,
 •  planowane we wniosku działania są zgodne ze statutem Wnioskodawcy,
 •  przyznanie grantu nie jest równoznaczne z udzieleniem pomocy publicznej w myśl art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 •  inne wynikające z zasad wykorzystania dotacji lub ostatecznych, szczegółowych kryteriów oceny wniosku.

*Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, w szczególności fundacje i stowarzyszenia, które spełniają następujące kryteria:
są wpisane do odpowiedniej ewidencji lub rejestru, ich działalność nie jest nastawiona na zysk, są niezależne od partii politycznych, związków zawodowych, samorządów zawodowych i organizacji pracodawców. W konkursie nie mogą wziąć działu fundacje założone przez partie polityczne ani podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, tzn. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.


Mapa grantobiorców podlaskie lubelskie warmińsko-mazurskie mazowieckie mazowieckie mapa Polski podlaskie mazowieckie mazowieckie świętokrzyskie podkarpackie mapa Polski lubelskie świętokrzyskie świętokrzyskie małopolskie mapa Polski warmińsko-mazurskie podlaskie lubelskie świętokrzyskie łódzkie mapa Polski mazowieckie mazowieckie lubelskie podkarpackie małopolskie śląskie łódzkie mapa Polski śląskie podkarpackie świętokrzyskie świętokrzyskie mapa Polski opolskie małopolskie świętokrzyskie mapa Polski śląskie świętokrzyskie opolskie mazowieckie opolskie mazowieckie wielkopolskie kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie mapa Polski śląskie dolnośląskie wielkopolskie łódzkie łódzkie mapa Polski lubuskie wielkopolskie wielkopolskie opolskie mapa Polski lubuskie dolnośląskie opolskie łódzkie zachodniopomorskie pomorskie kujawsko-pomorskie mapa Polski wielkopolskie łódzkie mazowieckie pomorskie warmińsko-mazurskie mapa Polski podlaskie kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie pomorskie mazowieckie mapa Polski zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mapa Polski pomorskie lubuskie wielkopolskie wielkopolskie mapa Polski dolnoślaskie wielkopolskie zachodniopomorskie mapa Polski