Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
Kto może otrzymać wsparcie?
O wsparcie w projekcie "Lekcja:Enter" mogą ubiegać się placówki doskonalenia nauczycieli samodzielnie lub we współpracy z partnerami. Dzięki  uczestnictwu w projekcie placówki przeszkolą swoją kadrę i będą miały realny wpływ na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli w swoim regionie.
W przypadku podmiotów innych niż placówki doskonalenia nauczycieli wymagane jest partnerstwo z placówką doskonalenia nauczycieli.
 

Drugi, z trzech planowanych naborów, ogłosimy 2 marca 2020.
 
 

   Do udziału w konkursie grantowym uprawnione są następujące podmioty:

 •  placówki doskonalenia nauczycieli,
 •  organizacje pozarządowe* we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 •  Jednostki Samorządu Terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 •  szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,

    Wnioskodawcy i Partnerzy muszą spełniać następujące kryteria formalne:

 •  są zarejestrowani w KRS lub innej ewidencji prowadzonej zgodnie z wymogami prawa,
 •  mają udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu budżetem - zrealizowanego
  i rozliczonego projektu lub budżetem działalności statutowej -   o wartości co najmniej 100 000 zł w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku. Liczy się doświadczenie Wnioskodawcy lub Partnera. W przypadku złożenia więcej niż 1 wniosku – czy Wnioskodawca lub Partner mają doświadczenie w zarządzaniu budżetem o wartości co najmniej 100 000 zł pomnożonej przez liczbę składanych wniosków w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku,
 •  nie zalegają z należnościami wobec ZUS i US,
 •  nie pozostają w stanie upadłości, nie został wobec nich ustanowiony zarząd komisaryczny, wobec osób reprezentujących podmiot nie jest prowadzone postępowanie karnego,
 •  planowane we wniosku działania są zgodne ze statutem Wnioskodawcy,
 •  przyznanie grantu nie jest równoznaczne z udzieleniem pomocy publicznej w myśl art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 •  inne wynikające z zasad wykorzystania dotacji lub ostatecznych, szczegółowych kryteriów oceny wniosku.

*Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, w szczególności fundacje i stowarzyszenia, które spełniają następujące kryteria:
są wpisane do odpowiedniej ewidencji lub rejestru, ich działalność nie jest nastawiona na zysk, są niezależne od partii politycznych, związków zawodowych, samorządów zawodowych i organizacji pracodawców. W konkursie nie mogą wziąć działu fundacje założone przez partie polityczne ani podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, tzn. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.