FAQ

Szkoły nie należą do podmiotów uprawnionych do aplikowania o grant. Ww. podmioty wymienione zostały w „Regulaminie konkursu grantowego”, „Wytycznych do projektu grantowego” oraz w „Poradniku grantowym”.  Grantobiorcy wyłonieni w Konkursie grantowym będą prowadzić rekrutację szkół do projektu i zapewnią m.in. szkolenia dla nauczycieli.  Lista Grantobiorców jest dostępna na stronie projektu: www.lekcjaenter.pl.
Tak, jeden login umożliwia złożenie jednego wniosku. Aby złożyć kilka wniosków, należy założyć kilka kont (loginów). Można też założyć konto metodą aliasu, dodając do nazwy konta +1, +2,+3 itd. czyli np. jan.kowalski+1@onet.pl
Wnioskodawca (lub Partner/-rzy) ma obowiązek wykazać udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu budżetem projektu lub budżetem działalności statutowej o wartości co najmniej 100 000 zł. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest niepubliczna PDN, której organem prowadzącym jest firma,  ww. doświadczenie może dotyczyć  działalności firmy. Wnioskodawca wykazuje przychód o wartości co najmniej 100 000 zł osiągnięty w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku, tj. za okres od 2015 do 2018 r. lub od 2016 do 2019, jeśli podmiot rozliczył się za 2019 r. (przychód sumuje się w latach).
Uzupełniając wniosek o przyznanie grantu w polu „Wnioskodawca” należy wpisać pełną nazwę placówki doskonalenia nauczycieli. Nazwę organu prowadzącego należy wpisać w pkt. A5 wraz z numerem uchwały.
Tak, nauczyciele uczący religii mogą brać udział w projekcie „Lekcja:Enter”.
Nie, rekrutacja musi obejmować oba poziomy edukacji: podstawowy i ponadpodstawowy.
Nie, nauczyciele przedmiotów zawodowych nie są objęci projektem.

Iloczyn kosztu przypadającego na 1 uczestnika projektu, wynikającego z budżetu projektu grantowego (wynosi on maksymalnie 550 zł), oraz liczby nauczycieli, którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną stanowi całkowity budżet projektu, obejmujący wydatki przewidziane we wszystkich kategoriach budżetowych:

  • wynagrodzenia trenerów regionalnych i lokalnych, włącznie z mentoringiem i oceną scenariuszy,
  • organizacja szkoleń dla trenerów lokalnych i nauczycieli,
  • zakup sprzętu – maksymalnie 5% kwoty grantu,
  • działania informacyjno – promocyjne i rekrutacja nauczycieli – maksymalnie 10% kwoty grantu,
  • zarządzanie i koszty administracyjne – maksymalnie 20% kwoty grantu.

Nie ma wymogu stosowania zamówienia publicznego do wyboru osób stanowiących personel projektu w rozumieniu obowiązujących „Wytycznych w zakresie w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” W opisanym przypadku pracownik zatrudniony lub oddelegowany do zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu będzie stanowił personel projektu. Natomiast, pracownik z którym została podpisana umowa cywilno-prawna jest wykonawcą i musi zostać wybrana w procedurze zamówienia publicznego – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zasady zatrudniania pracowników zostały opisane m.in. w „Wytycznych w zakresie w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, rozdział 6.15.1 Stosunek pracy.
Podstawą rozliczenia trenerów za zrealizowane zadania, w tym również za konsultacje i doradztwo, jest prawidłowe udokumentowanie wykonanych zadań, zgodnie z zapisami zawartej z trenerem umowy. Operator nie wskazuje, jak należy je dokumentować, natomiast powinien to być sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Najczęściej jest to karta czasu pracy lub protokół odbioru usługi.
Tak, jeśli wydatek jest racjonalny i niezbędny. W tym przypadku obowiązuje limit do wysokości 300zł za nocleg na osobę.

W  szkoleniach z danej szkoły powinien uczestniczyć zespół nauczycieli  - nie pojedyncze osoby z poszczególnych szkół, stąd wytyczne dotyczące minimalnej liczby nauczycieli (2, 4, 5-osobowe zespoły), które należy traktować jako wymóg konieczny w rekrutacji.

Możliwe są jednak odstępstwa, jeżeli nie ma możliwości pozyskania pełnej reprezentacji wynikającej  z obiektywnych przyczyn np.:

  • udział w projekcie najmniejszych szkół, w których wymagamy udziału min. 2-3 nauczycieli,
  • udział w projekcie szkół ponadpodstawowych, w których nie ma nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
  • udział w projekcie szkół podstawowych specjalnych dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz szkół przysposabiających do pracy, których wielu przedmiotów ogólnokształcących nie ma w siatce godzin.

Zakup sprzętu w projekcie jest planowany jako działanie pomocnicze, w sytuacji, gdy będzie niezbędny do przeprowadzenia szkoleń w zaplanowanym zakresie, a zasoby pozostające w dyspozycji  Grantobiorcy będą niewystarczające. Ewentualny zakup sprzętu przez Grantobiorcę musi być poprzedzony analizą i uzasadnieniem wykazującym konieczność jego zakupu na potrzeby realizacji projektu grantowego oraz zatwierdzony przez Operatora.

Koszt zakupu sprzętu w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 5% wartości grantu.
Tak, można korzystać z własnych sal realizując projekt grantowy. By je rozliczyć należy przedstawić uzasadnienie poniesienia wydatku oraz metodologię wyliczania kosztu w oparciu o faktycznie ponoszone wydatki.
Co do zasady szkolenie dla jednej grupy szkoleniowej powinien prowadzić jeden trener, ale w szczególnych przypadkach trenerzy mogą się wymieniać, przy zachowaniu ścisłej współpracy, szczególnie w kontekście przygotowywania przez nauczycieli scenariuszy lekcji.
Tak, pod warunkiem, że dysponuje odpowiednim czasem, by zrealizować wszystkie powierzone mu zadania. Należy pamiętać, że praca trenera nie ogranicza się jedynie do przeprowadzenia szkoleń - trener świadczy również wsparcie dla trenerów lokalnych.
Tak, jest to możliwe. Należy jednak uwzględnić to, że oprócz przeprowadzenia szkoleń dla trenerów lokalnych, trener regionalny powinien mieć również czas na działania wspierające trenerów lokalnych.
Partner projektu i zarazem organizator szkoleń dla trenerów regionalnych - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego -  zapewnia noclegi i wyżywienie uczestników szkoleń, natomiast nie pokrywa kosztów dojazdu. Grantobiorca może uwzględnić koszty dojazdów trenerów regionalnych na szkolenia w budżecie projektu grantowego.

Zasada konkurencyjności obowiązuje podmioty, których nie dotyczą przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Wnioskodawca, którego obowiązuje zasada konkurencyjności, publikuje ogłoszenie w Bazie konkurencyjności. Rejestrując się podaje numer naboru: POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18.

Nie ma wymogu stosowania zamówienia publicznego do wyboru osób stanowiących personel projektu w rozumieniu obowiązujących „Wytycznych w zakresie w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.” W opisanym przypadku pracownik zatrudniony lub oddelegowany do zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu będzie stanowił personel projektu. Natomiast, pracownik z którym została podpisana umowa cywilno-prawna jest wykonawcą i musi zostać wybrana w procedurze zamówienia publicznego – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Wystarczy wstępna akredytacja Kuratorium Oświaty. Należy jednak pamiętać, że wymóg posiadania  akredytacji obowiązuje przez cały okres trwania projektu i w sytuacji jej wygaśnięcia w czasie realizacji projektu należy odpowiednio wcześniej zadbać o jej przedłużenie.
Szkoła może uczestniczyć w kolejnej edycji szkoleń. Dyrektor szkoły zgłasza do projektu kolejnych nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem kompetencji cyfrowych. Nauczyciel może wziąć udział w projekcie tylko raz.  

Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 7 wniosków w III edycji Konkursu grantowego na to samo lub różne województwa. Każdy z wniosków może opiewać na kwotę od 150 000 zł do 450 000 zł i  jest oceniany indywidualnie.

Należy również pamiętać, iż w przypadku złożenia więcej niż 1 wniosku, Wnioskodawca lub Partner muszą posiadać doświadczenie w zarządzaniu budżetem zrealizowanego i rozliczonego projektu lub budżetem działalności statutowej o wartości co najmniej 100 000 zł pomnożonej przez liczbę składanych wniosków w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku/-ów.

Wnioskodawcą może być każda ze stron. To Partnerstwo ustala kto jest Wnioskodawcą a kto Partnerem. Podział zadań między Partnerami należy opisać w liście intencyjnym, który jest załącznikiem do wniosku grantowego. Wzór listu intencyjnego znajduje się na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa
Do udziału w Konkursie grantowym, zgodnie z jego regulaminem (§3), uprawnione są następujące podmioty:
a) Placówki doskonalenia nauczycieli (publiczne i niepubliczne)  - samodzielnie lub w partnerstwie,
b) Organizacje pozarządowe w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli
c) Jednostki samorządu terytorialnego w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) Szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli,
e) Partnerstwa między powyższymi, przy czym każdorazowo z udziałem placówki doskonalenia nauczycieli. PDN nie musi pełnić funkcji lidera partnerstwa.

Szkolenie „Lekcja:Enter!” jest kierowane do nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach).

Tak, kolejny nabór wniosków planowany jest na marzec 2021 r.  Zachęcamy do śledzenia strony projektu https://lekcjaenter.pl/

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) wyraziło zgodę na prowadzenie szkoleń dla trenerów lokalnych i nauczycieli w formule online wyłącznie na czas trwania pandemii (zgodna została wydana dla projektów realizowanych w ramach I i II edycji konkursu).  Wnioskodawca powinien przewidzieć w budżecie projektu koszty szkoleń w formule mieszanej, określonej w dokumentacji konkursowej („Wytyczne do projektu grantowego”, „Poradnik grantowy”).

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej („Poradnik grantowy” -  „Budżet projektu grantowego’), szacowanie cen i stawek musi odbyć się przed złożeniem wniosku grantowego. Szacowanie dotyczy każdego z kosztów zaplanowanych w budżecie projektu grantowego wydatkowanego na zewnątrz. Szacowanie ceny polega na przesłaniu zapytania o cenę do minimum 3 potencjalnych oferentów i uzyskaniu minimum 2 ofert. Na etapie oceny merytorycznej, zarówno eksperci, jak i Komisja Konkursowa, mogą poprosić Wnioskodawcę o przedstawienie szacowania cen zaplanowanych w budżecie wydatków lub o uzasadnienie ich poniesienia.

Nie ma obowiązku wykazywania danych personalnych trenerów we wniosku grantowym. Wnioskodawca może rozpocząć procedurę wyboru trenerów zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po podpisaniu umowy grantowej, zgodnie z obowiązującymi dany podmiot przepisami (PZP lub zasada konkurencyjności). Więcej informacji na temat wyboru trenerów znajdziecie Państwo w „Poradniku grantowym” („Wybór wykonawców – dostawców towarów lub usług”).

Uczestnikami szkolenia „Lekcja:Enter!” mogą być wyłącznie nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Trenerzy regionalni i lokalni muszą mieć udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń potwierdzone np. zaświadczeniem o przeprowadzonych szkoleniach wydanym przez zamawiającego usługę szkoleniową. Wymogi dotyczące kwalifikacji trenerów opisane zostały w Poradniku grantowym („Szkolenia i wsparcie dla trenerów regionalnych i lokalnych”).