Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
FAQ

Nie, wnioskodawcą w projekcie grantowym może być każda gmina. Należy pamiętać, że jednostki samorządu terytorialnego (JST) są podmiotami uprawnionymi do aplikowania o grant pod warunkiem zawarcia partnerstwa z akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli. W sytuacji, w której JST jest małą gminą, rekrutacja nauczycieli może być prowadzona także w innych gminach, np. okolicznych, będących w zasięgu działania placówki doskonalenia nauczycieli (PDN).  Możliwe jest również zawarcie partnerstwa PDN np. z kilkoma gminami. Prosimy pamiętać również, że wnioskodawcami oprócz JST mogą być również organizacje pozarządowe i szkoły wyższe kształcące nauczycieli – wszystkie w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz samodzielnie placówki doskonalenia nauczycieli.

Szkoły nie są podmiotami uprawnionymi do aplikowania o grant.  Podmioty uprawnione wymienione zostały w „Regulaminie konkursu grantowego”, „Poradniku grantowym” oraz w „Wytycznych do Konkursu grantowego”.  Grantobiorcy wyłonieni w Konkursie grantowym będą prowadzić rekrutację szkół do projektu i zapewnią m.in. szkolenia dla nauczycieli. Już dzisiaj nauczyciele z 10 województw mogą brać udział w szkoleniach w ramach I edycji Konkursu grantowego. Lista podmiotów, które otrzymały granty w I edycji Konkursu grantowego opublikowana została na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl/strona/22/zapisy-na-szkolenia

Wyniki II edycji Konkursu grantowego planujemy ogłosić  w lipcu 2020 r. Zachęcamy do śledzenia strony projektu oraz do kontaktowania się bezpośrednio z podmiotami realizującymi projekty grantowe w Państwa regionie.

Tak, wstępna akredytacja uprawnia do aplikowania o grant w projekcie. Należy jednak mieć na uwadze, że posiadanie akredytacji wymagane jest przez cały okres realizacji projektu.

Wnioskodawca (lub Partner/-rzy) ma obowiązek wykazać udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu budżetem projektu lub budżetem działalności statutowej o wartości co najmniej 100 000 zł. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest niepubliczna PDN, której organem prowadzącym jest firma,  ww. doświadczenie może dotyczyć  działalności firmy. Wnioskodawca wykazuje przychód o wartości co najmniej 100 000 zł osiągnięty w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku, tj. za okres od 2015 do 2018 r. lub 2016-2019 (jeśli podmiot rozliczył się za 2019 r.). Przychód sumuje się w latach.

Jedno  konto umożliwia złożenie jednego wniosku. Aby złożyć kilka wniosków, należy założyć kilka kont (loginów) podając do każdego konta inny adres e-mail. Można też założyć kolejne konto metodą aliasu, dodając do nazwy konta +1, +2,+3 itd. czyli np. jan.kowalski+1@onet.pl.

Wymogi dotyczące kwalifikacji trenerów opisane zostały m.in. w „Poradniku grantowym” (Szkolenia dla trenerów regionalnych i lokalnych”).

Wnioskodawców obowiązuje PZP lub zasada konkurencyjności, zgodnie z obowiązującymi dany podmiot przepisami prawa. Wnioskodawca publikuje ogłoszenie w Bazie konkurencyjności. Rejestrując się  podaje numer naboru: POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18.

Tak, jest to możliwe. Należy jednak uwzględnić to, że oprócz przeprowadzenia szkoleń dla trenerów lokalnych, trener regionalny powinien mieć również czas na działania wspierające trenerów lokalnych.

Informacja dotyczące zakresu zadań realizowanych przez trenerów lokalnych znajdują się w „Poradniku grantowym” („Szkolenia dla trenerów regionalnych i lokalnych”).

Nie. Trener lokalny prowadzi zajęcia stacjonarne w wymiarze: 35 godz. (dla nauczycieli informatyki) lub 32 godz. (dla pozostałych nauczycieli) dla 1 grupy szkoleniowej. Moduł online realizowany jest bez jego wsparcia.

W projekcie grantowym mentoring dla nauczycieli (konsultacje i doradztwo) realizowany jest przez trenerów lokalnych dwuetapowo: na etapie realizacji szkoleń i po zakończonych szkoleniach. Szczegółowe informacje dotyczące mentoringu znajdują się w „Poradniku grantowym” („Szkolenia dla trenerów regionalnych i lokalnych”).

Nie. Moduł stanowić będzie uzupełnienie szkolenia stacjonarnego dla zainteresowanych dyrektorów i będzie praktycznym wsparciem dla nich w zakresie wdrożenia TIK do działań dydaktycznych w szkole. W ramach tego modułu dyrektorzy będą mogli skorzystać z  przewodnika, narzędziownika z przykładami (np. fragmentem planu), wzorami i dobrymi praktykami oraz będą mogli wziąć udział w przygotowanych dla nich webinariach.  Ukończenie „modułu dla dyrektorów” nie będzie warunkiem ukończenia szkolenia przez dyrektora.

Minimalne wymagania dotyczące sal szkoleniowych znajdują się w Poradniku grantowym („Realizacja szkoleń dla uczestników projektu”).

Tak, można korzystać z własnych sal realizując projekt grantowy. By je rozliczyć należy przedstawić uzasadnienie poniesienia wydatku oraz metodologię wyliczania kosztu (na podstawie faktycznie ponoszonych kosztów eksploatacyjnych i metrażu biura).

Na etapie tworzenia projektu należy założyć, że grupy szkoleniowe będą liczyły od 8 do 12 osób. Grupy do 15 osób, na etapie realizacji projektu, wymagają uzasadnienia a następnie uzyskania zgody operatora.

Nie, ponieważ materiały dla nauczycieli i trenerów będą dostępne online na platformie projektu.

Partner projektu i zarazem organizator szkoleń dla trenerów regionalnych - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego -  zapewnia szkolenie, noclegi i wyżywienie uczestników szkoleń, natomiast nie pokrywa kosztów dojazdu. Grantobiorca może uwzględnić koszty dojazdów trenerów regionalnych na szkolenia w budżecie projektu grantowego.

We wniosku o przyznanie grantu Wnioskodawca opisuje doświadczenie i potencjał, który umożliwi mu efektywne zarządzanie projektem. Jest to jedno z kryteriów merytorycznych punktowanych określonych w Karcie oceny. W tym kryterium ocenie podlegać będą:

 • zasoby i potencjał Wnioskodawcy i Partnerów rozumiane jako: personel, współpracownicy (trenerzy), sieci współpracy, baza kontaktów do szkół: dyrektorów i nauczycieli, wolontariusze,
 • doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów w realizacji działań adresowanych do nauczycieli lub dotyczących edukacji cyfrowej,
 • doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów w realizacji Projektów szkoleniowych,
 • zaplecze techniczne Wnioskodawcy i Partnerów umożliwiające zarządzanie projektem.
Opisując doświadczenie i potencjał Wnioskodawca powinien uwzględnić wszystkie ww. punkty zawarte w Karcie oceny.

Warunkiem rozliczenia własnych sal w projekcie jest przedstawienie wyczerpującego uzasadnienia poniesienia wydatku oraz metodologii wyliczenia kosztu. Metodologia powinna być oparta o faktycznie ponoszone koszty eksploatacyjne związane z kosztami pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji projektu. Wydatki, które nie będą dotyczyły eksploatacji sal będą niekwalifikowalne.

Ponadto Grantobiorcę obowiązują:

 • wytyczne Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 stanowiącego załacznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP).
Oba dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zasady wypożyczania sal i sprzętu należących do szkół regulują określone przepisy, w tym m.in. zarządzenia organów prowadzących szkoły, regulaminy i dokumenty wewnętrzne placówek.

Należy pamiętać o generalnej zasadzie, iż koszty są kwalifikowalne pod warunkiem że spełniają następujące wymagania:

 • mieszczą się w kategoriach wydatków kwalifikowanych, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020;
 • niezbędne do osiągnięcia celów projektu grantowego i uzasadnione w kontekście planowanych działań;
 • są racjonalne, tzn. niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych (operator może poprosić wnioskodawcę na etapie oceny wniosku o przyznanie grantu o przedstawienie sposobu szacowania ceny w odniesieniu do zaproponowanych przez niego pozycji budżetowych; szacowanie ceny należy dokonać na etapie przygotowywania budżetu projektu grantowego).

Rekomendujemy, by w budżecie projektu w kategorii zarządzanie i administracja zaplanować m.in koszty wynagrodzenia koordynatora projektu oraz osoby rozliczającej projekt (przy czym należy pamiętać, iż projekt nie wymaga przedstawiania dokumentów i rozliczeń finansowych w ramach sprawozdań okresowych, co oznacza mniejsze niż w innych projektach,  zaangażowanie osoby rozliczającej). Można przewidzieć również koszty administracyjne, pod warunkiem uzasadnienia konieczności ich poniesienia i przedstawienia metodologii wyliczenia kosztów, opartej na faktycznie ponoszonych wydatkach.

Koszty zarządzania i koszty administracyjne mogą wynieść maksymalnie 20% kwoty grantu.

We wniosku o przyznanie grantu Wnioskodawca:

 • oświadcza, że trenerzy regionalni i lokalni prowadzący szkolenia w ramach projektu grantowego będą spełniać wymogi dotyczące ich kwalifikacji i doświadczenia, określone w dokumentacji konkursowej („Wytyczne do projektu grantowego”, „Poradnik grantowy”);
 • opisuje zasoby i potencjał (swój i Partnerów) rozumiane jako m.in: personel oraz współpracownicy, w tym trenerzy.
Jeśli trenerzy nie są pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, Wnioskodawca na etapie realizacji projektu zobowiązany jest dokonać ich wyboru w sposób zapewniający przejrzystość procedur oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów. W tej sytuacji Wnioskodawca stosuje zasadę konkurencyjności lub prawo zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa. Wybór wykonawców może być również dokonany przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Szkolenia stacjonarne trenerów regionalnych i lokalnych trwają po 32 godziny i składają się z dwóch części: szkolenia 3- dniowego (piątek, sobota, niedziela) oraz szkolenia 1-dniowego (sobota). Pierwsza część szkoleń (3 dni) dla trenerów regionalnych zaplanowana została na wrzesień br. Szkolenie to organizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Pierwsza część szkoleń (3 dni) dla trenerów lokalnych zaplanowana została na październik br. Szkolenie trenerów lokalnych jest organizowane przez Grantobiorcę według scenariuszy i wytycznych szkoleniowych przygotowanych przez FRSI.

Druga część szkolenia (1 dzień) dla trenerów regionalnych odbędzie się ok. 3 miesiące po części pierwszej,  uwzględniając przerwy w roku szkolnym.

Druga część szkolenia dla trenerów lokalnych powinna zostać zaplanowana przez Grantobiorcę tak, żeby każdy z jego uczestników ukończył prowadzenie co najmniej jednego pełnego szkolenia nauczycieli (8 modułów).

Wszyscy trenerzy muszą obowiązkowo wziąć udział w szkoleniu trenerskim. Rekomendujemy, aby w umowach z trenerami uwzględnić zapis o konieczności udziału w powyższych szkoleniach jako warunek niezbędny do prowadzenia szkoleń w projekcie.

Trenerzy regionalni i lokalni mogą, lecz nie muszą, być nauczycielami. Wymogi dotyczące ich kwalifikacji i doświadczenia zostały określone w dokumentacji konkursowej („Wytyczne do projektu grantowego”, „Poradnik grantowy”).

Tak, wstępna akredytacja uprawnia do aplikowania o grant w projekcie. Należy jednak mieć na uwadze, że posiadanie akredytacji (wstępnej lub pełnej) wymagane jest przez cały okres realizacji projektu.

Wsparcie udzielone w ramach projektu grantowego nie może być równoznaczne z udzieleniem pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy publicznej znajdują się w „Poradniku grantowym” („Pomoc publiczna”).

Zgodnie z „Regulaminem konkursu grantowego”,  jeden podmiot może być Wnioskodawcą lub Partnerem w maksymalnie 7 projektach grantowych. Nie ma ograniczeń dotyczących ilości składanych wniosków w danym województwie.

Zapis dotyczący reprezentacji poszczególnych grup przedmiotów należy traktować jako zasadę rekrutacji, od której możliwe są jednak odstępstwa, jeżeli nie ma możliwości pozyskania pełnej reprezentacji wynikającej z obiektywnych przyczyn takich jak np.:

- udział w projekcie najmniejszych szkół, w których wymagamy udziału min. 2-3 nauczycieli,

- udział w projekcie szkół ponadpodstawowych, w których nie ma nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

- udział w projekcie szkół podstawowych specjalnych dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz szkół przysposabiających.

Tak. Należy pamiętać, iż szkoła może brać udział tylko w jednym projekcie grantowym realizowanym w ramach projektu „Lekcja:Enter” w danej edycji.

Zgodnie z „Regulaminem konkursu grantowego” podmiotami uprawnionymi do aplikowania grant są m.in. publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli. Placówki doskonalenia nauczycieli, zgodnie z przepisami  Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 z dn. 11.01.2017 r.), muszą posiadać akredytację Kuratora Oświaty.

W zespole nauczycieli uczestniczących w szkoleniu wymagany jest udział dyrektora lub zastępcy dyrektora, również w przypadku gdy: szkoła jest zarządzana jednoosobowo, dyrektor nie jest nauczycielem, czy też uczestniczył już w szkoleniach z zakresu TIK w edukacji.

W przypadku szkoły, której Dyrektor JEST nauczycielem.

Udział w szkoleniu członka kadry kierowniczej danej szkoły oraz obserwacje przez członka kadry kierowniczej lekcji prowadzonych przez nauczycieli tej szkoły można traktować  rozłącznie, tj.:

a)     dyrektor szkoły / zastępca dyrektora osobiście uczestniczy w szkoleniu głównym;

b)     dyrektor szkoły /zastępca dyrektora uczestniczący w szkoleniu, do obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu, może wyznaczyć nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.

W przypadku szkoły publicznej, której Dyrektor NIE JEST nauczycielem.

Jeżeli szkołą publiczną kieruje osoba niebędąca nauczycielem, do wykonywania zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego musi być wyznaczony nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.  Zatem, możliwe są następujące rozwiązania:

a)     dyrektor szkoły osobiście uczestniczy w szkoleniu głównym*;

b)    dyrektor szkoły wskazuje do udziału w szkoleniu w roli członka kadry zarządzającej nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole, wyznaczonego do realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego;

c)     dyrektor szkoły /zastępca dyrektora uczestniczący w szkoleniu, do obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu, może wyznaczyć nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, wyznaczonego do realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

W przypadku szkoły niepublicznej, której Dyrektor NIE JEST nauczycielem możliwe są następujące rozwiązania (zgodnie ze statutem nadanym przez osobę prowadzącą):

a)    dyrektor szkoły osobiście uczestniczy w szkoleniu głównym*;

b)    dyrektor szkoły wskazuje do udziału w szkoleniu w roli członka kadry zarządzającej nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole;

c)    dyrektor szkoły, do obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli uczestniczących w szkoleniu, może wskazać nauczyciela wyznaczonego do realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

 

*Biorąc pod uwagę charakter szkolenia głównego (aspekty metodyczne, dydaktyczne) i fakt, że adresatem szkoleń w projekcie Lekcja:Enter są nauczyciele, w przypadku szkół, w których dyrektor nie jest nauczycielem, optymalnym rozwiązaniem jest sugerowanie dyrektorom, aby do udziału w szkoleniu wyznaczyli nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole. "

Wytyczne dotyczące tworzenia harmonogramu postępu rzeczowego oraz rekrutacji zostały zawarte w „Poradniku grantowym”. Rekrutacja może mieć charakter ciągły  uwzględniając możliwość realizacji pełnej ścieżki edukacyjnej dla każdego z nauczycieli w okresie realizacji projektu. 

Wnioskowany okres realizacji Projektu grantowego może wynosić  od 6 do 18 miesięcy.

Czas realizacji projektu grantowego może zostać, na etapie realizacji projektu, wydłużony za zgodą Operatora do 24 miesięcy.

Szkolenia dla nauczycieli informatyki będą realizowane na poziomie podstawowym.  Więcej informacji na temat szkoleń znajduje się w „Poradniku grantowym” („Realizacja szkoleń dla uczestników projektu”).

Mentoring dla nauczycieli w projektach grantowych prowadzony jest przez przeszkolonych w ramach projektu trenerów lokalnych, zarówno ten realizowany w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Wymogi dotyczące kwalifikacji i doświadczenia trenerów lokalnych zostały określone w dokumentacji konkursowej („Wytyczne do projektu grantowego”, „Poradnik grantowy”). Trenerzy mogą być pracownikami etatowymi grantobiorcy.

W przypadku  błędnie wprowadzanych danych przez uczestników szkoleń Operator umożliwia uczestnikom ich korektę. Informacje dotyczące funkcjonalności i użytkowników platformy projektu znajdują się w Poradniku grantowym” („Platforma internetowa projektu”).

Każdy nauczyciel wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz pretest.  Postest wypełniają wybrani losowo nauczyciele. Narzędzia ten zostały opracowane przez Operatora oraz Instytut Spraw Publicznych – partnera odpowiedzialnego w projekcie m.in. za ewaluację projektu.

Tak, jest to możliwe, aby trenerzy regionalni pełnili również funkcję trenerów lokalnych. Warunek jest taki, że założona w projekcie liczba trenerów umożliwi sprawne przeprowadzenie szkoleń i udzielenie wsparcia dla nauczycieli w założonym czasie. 

Więcej informacji na temat organizacji szkoleń znajduje się w „Poradniku grantowym” („Jak aplikować o grant?”, „Realizacja szkoleń dla uczestników projektu”).

Lokalizacje szkoleń dla trenerów regionalnych zostaną podane po podpisaniu umów z Grantobiorcami, kiedy będzie wiadomo, w jakich regionach realizowane są projekty grantowe.

Należy rozróżnić dwie kwestie: liczebność grup szkoleniowych oraz liczebność zespołów kadry pedagogicznej, które są rekrutowane do projektu przez Wnioskodawcę z poszczególnych szkół. Grupy szkoleniowe w projekcie grantowym mogą liczyć od 8 do 12 osób (Wielkość grupy może być w uzasadnionych przypadkach- za zgodą Operatora - zwiększona na etapie realizacji do 15 osób).

Liczebność zespołu kadry pedagogicznej, rekrutowanego do projektu z danej szkoły zależy od liczby nauczycieli  zatrudnionych w danej szkole a zasady w tym zakresie określa dokumentacja projektowa, w tym „Wytyczne do projektu grantowego oraz „Poradnik grantowy” (Przygotowanie wniosku o przyznanie grantu – wskazówki).

Grupa szkoleniowa może obejmować nauczycieli np. z kilku mniejszych szkół.

Uczelnie wyższe, prowadzące studia kwalifikacyjne dla nauczycieli, są podmiotami uprawnionymi do aplikowania o grant pod warunkiem zawarcia partnerstwa z akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli. Partnerstwo może być szersze i obejmować poza obowiązkowym udziałem placówek doskonalenia nauczycieli również inne uprawnione podmioty: JST lub organizacje pozarządowe.

Należy pamiętać, iż szkoła może brać udział tylko w jednym projekcie grantowym realizowanym w ramach projektu „Lekcja:Enter” w danej edycji. Szkoły, które brały udział w projekcie w ramach I edycji konkursu grantowego, mogą ponownie przystąpić do projektu w kolejnej edycji, o ile  pracują w nich nauczyciele, którzy jeszcze nie brali udziału w szkoleniu „Lekcja:Enter!”.

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli leży w gestii Grantobiorcy. W ramach projektu przygotowujemy trenerów regionalnych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w „Poradniku grantowym"

Planowana liczba udzielonych grantów w poszczególnych województwach została określona w „Regulaminie konkursu grantowego” (§4 Zasady i sposób wyboru Wnioskodawców).

W zespole nauczycieli uczestniczących w szkoleniu wymagany jest udział dyrektora lub zastępcy dyrektora.

Wnioskowany okres realizacji Projektu grantowego może wynosić  od 6 do 18 miesięcy.

Czas realizacji projektu grantowego może zostać, na etapie realizacji projektu, wydłużony za zgodą Operatora do 24 miesięcy.

W związku z nadzwyczajną sytuacją, realizujemy obecnie szkolenia dla nauczycieli w trybie on-line – jest to jednak rozwiązanie wyjątkowe, spowodowane trwającą pandemią.

O tych kwestiach decyduje Grantobiorca biorąc pod uwagę liczbę trenerów i ich dyspozycyjność.

Wybór wykonawców w projekcie może zostać dokonany przed rozpoczęciem realizacji projektu lub  po podpisaniu umowy o powierzenie grantu. Nie ma obowiązku wpisywania nazwisk trenerów we wniosku o przyznanie grantu. Trenerzy mogą być pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę u Wnioskodawcy i wówczas nie muszą być wybierani w trybie konkurencyjnym.

Jeśli trenerzy nie są pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, Wnioskodawca na etapie realizacji projektu zobowiązany jest dokonać ich wyboru w sposób zapewniający przejrzystość procedur oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów. W tej sytuacji Wnioskodawca stosuje zasadę konkurencyjności lub prawo zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa.

Uczelnie wyższe aby móc aplikować o grant muszą prowadzić studia kwalifikacyjne dla nauczycieli.

Każda edycja konkursu grantowego stanowi odrębny konkurs, w którym określone są kryteria wyboru projektów w danej edycji. Operator ma prawo zmienić te kryteria w kolejnych edycjach konkursu grantowego. Zapisy dotyczące zwrotu dotacji w przypadku nie osiągnięcia minimalnej ilości uczestników projektu obowiązywały wyłącznie w I edycji konkursu grantowego.

Jeśli pracownicy  etatowi  Wnioskodawcy spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji trenerów, wtedy postępowanie w trybie zapytania o cenę, zgodnie z zasadą konkurencyjności,  nie jest wymagane. Wymogi dotyczące kwalifikacji trenerów opisane zostały m.in. w „Poradniku grantowym” (Szkolenia dla trenerów regionalnych i lokalnych”).

Wszystkie osoby zatrudnione w charakterze ekspertów posiadają doświadczenie w zakresie oceny wniosków i spełniają kryteria określone przez Operatora w zapytaniu ofertowym, które jest dostępne na stronie internetowej.

Narzędziem służącym do dokumentowania większości działań projektowych jest platforma internetowa projektu. Platforma umożliwia m.in. dodawanie lekcji obserwowanych przez nauczycieli, potwierdzanie ich obserwacji przez dyrektorów szkół oraz wypełnianie ankiet dot. ich ewaluacji. Informacje dotyczące funkcjonalności i użytkowników platformy projektu znajdują się w Poradniku grantowym” („Platforma internetowa projektu”).

Należy pamiętać, iż szkoła może brać udział tylko w jednym projekcie grantowym realizowanym w ramach projektu „Lekcja:Enter” w danej edycji. Szkoły, które brały udział w projekcie w ramach I edycji konkursu grantowego, mogą ponownie przystąpić do projektu w kolejnej edycji, o ile  pracują w nich nauczyciele, którzy jeszcze nie brali udziału w szkoleniu „Lekcja:Enter!"

Tak, jest dopuszczalne, aby w szkole była tylko jedna grupa nauczycieli z danej grupy przedmiotowej.

Należy pamiętać o generalnej zasadzie rekrutacji, iż Grantobiorca musi zapewnić udział w szkoleniach nauczycieli reprezentujących wszystkie grupy przedmiotowe z każdej ze szkół biorących udział w projekcie:

 • edukację wczesnoszkolną,
 • humanistyczną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • matematyczno-przyrodniczą dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • artystyczną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • informatyczną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 Z każdej grupy przedmiotowej musi być przynajmniej jeden nauczyciel z danej szkoły, choć oczywiście może być ich też więcej. Prawdopodobne są sytuacje, w których nauczyciele reprezentujący daną grupę przedmiotową z różnych szkół są łączeni w jedną grupę szkoleniową.

Tak, może tak się zdarzyć, choć liczba grup podana w budżecie jest jedynie przykładowa. Naszym celem było przedstawienie przykładowej kalkulacji i opisu poszczególnych pozycji budżetowych.

Należy pamiętać o generalnej zasadzie rekrutacji, iż Grantobiorca musi zapewnić udział w szkoleniach nauczycieli reprezentujących wszystkie grupy przedmiotowe z każdej ze szkół biorących udział w projekcie:

 • edukację wczesnoszkolną,
 • humanistyczną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • matematyczno-przyrodniczą dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • artystyczną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • informatyczną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z każdej grupy przedmiotowej musi być przynajmniej jeden nauczyciel z danej szkoły, choć oczywiście może być ich też więcej. Prawdopodobne są sytuacje, w których nauczyciele reprezentujący daną grupę przedmiotową z różnych szkół są łączeni w jedną grupę szkoleniową.

Zapis dotyczący reprezentacji poszczególnych grup przedmiotów należy traktować jako zasadę rekrutacji, od której możliwe są jednak odstępstwa, jeżeli nie ma możliwości pozyskania pełnej reprezentacji wynikającej z obiektywnych przyczyn takich jak np.:

 • udział w projekcie najmniejszych szkół, w których wymagamy udziału min. 2-3 nauczycieli,
 • udział w projekcie szkół ponadpodstawowych, w których nie ma nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
udział w projekcie szkół podstawowych specjalnych dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz szkół przysposabiających.

Trener lokalny może szkolić w kilku różnych grupach przedmiotowych.

Należy pamiętać o generalnej zasadzie rekrutacji, iż Grantobiorca musi zapewnić udział w szkoleniach nauczycieli reprezentujących wszystkie grupy przedmiotowe z każdej ze szkół biorących udział w projekcie:

 • edukację wczesnoszkolną,
 • humanistyczną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • matematyczno-przyrodniczą dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • artystyczną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • informatyczną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z każdej grupy przedmiotowej musi być przynajmniej jeden nauczyciel z danej szkoły, choć oczywiście może być ich też więcej. Prawdopodobne są sytuacje, w których nauczyciele reprezentujący daną grupę przedmiotową z różnych szkół są łączeni w jedną grupę szkoleniową.

Zapis dotyczący reprezentacji poszczególnych grup przedmiotów należy traktować jako zasadę rekrutacji, od której możliwe są jednak odstępstwa, jeżeli nie ma możliwości pozyskania pełnej reprezentacji wynikającej z obiektywnych przyczyn takich jak np.:

 • udział w projekcie najmniejszych szkół, w których wymagamy udziału min. 2-3 nauczycieli,
 • udział w projekcie szkół ponadpodstawowych, w których nie ma nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
udział w projekcie szkół podstawowych specjalnych dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz szkół przysposabiających.

W II edycji konkursu grantowego nie przewiduje się zwiększenia limitów słów w części opisowej wniosku o przyznanie grantu ani dodatkowych załączników. Nie ma wymogu ani potrzeby załączania CV trenerów. Wnioskodawca opisuje we wniosku kwalifikacje i doświadczenie trenerów wyłącznie w kontekście wymogów, jakie stawia w tym zakresie Operator. Wymogi dotyczące kwalifikacji trenerów opisane zostały m.in. w „Poradniku grantowym” (Szkolenia dla trenerów regionalnych i lokalnych”).

Tak, szkolenia dla nauczycieli mogą odbywać się w szkołach. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, miejscem prowadzenia szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli powinny być w pierwszej kolejności szkoły, które posiadają niezbędne warunki do prowadzenia szkoleń, tj. wyposażenie sprzętowe niezbędne do przeprowadzenie szkoleń, powierzchnię oraz dostęp do Internetu. Jeśli nie zebrano grupy szkoleniowej składającej się z nauczycieli danej szkoły, w której organizowane jest szkolenie (min. 8 osób), to należy dorekrutować nauczycieli z innych, pobliskich szkół. W takiej sytuacji grupa szkoleniowa będzie obejmować nauczycieli z różnych szkół, a szkolenie może odbywać się w wybranej szkole.

Należy pamiętać również, że w przypadku braku możliwości realizacji szkoleń w szkołach, szkolenia można przeprowadzić w salach Grantobiorców lub w innych wynajętych salach.

Tak, trenerzy regionalni i lokalni przeszkoleni w I edycji konkursu grantowego mogą szkolić nauczycieli od września, zakładając, że Grantobiorca zrekrutuje pierwsze grupy szkoleniowe we wrześniu. W takiej sytuacji szkolenia trenerów lokalnych mogą być zrealizowane we wrześniu.

Nie przewidujemy powtórnego szkolenia trenerów regionalnych i lokalnych, którzy zostali przeszkoleni w ramach I edycji konkursu grantowego.

Tak, trener lokalny/trenerka lokalna są przypisani do grupy przedmiotowej; oczywiście mogą być specjalistami od więcej niż jednej grupy przedmiotowej, to zależy od doświadczenia, jakie  wykaże w swojej ofercie (podczas wyłaniania w postępowaniu prowadzonym przez Grantobiorcę). Nie ma (ze strony projektu LE) warunku, ile grup musi przeszkolić trener/trenerka. Taki warunek może natomiast zawrzeć w umowie z trenerem/trenerką Grantobiorca, bo to się wiąże z planowaniem jego budżetu.

Przypisanie trenera/trenerki do grupy przedmiotowej jest związane z jego doświadczeniem wykazanym w ofercie - i takie grupy nauczycieli będzie mógł szkolić, bez względu na to, z jakiej są szkoły. Zwracamy uwagę, że program szkolenia dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych (poza informatyką) jest taki sam, natomiast dobór narzędzi, na jakie zwraca się uwagę podczas szkolenia zależy właśnie od tego, jaką grupę przedmiotowców szkolimy.

W ramach projektu wsparciem mogą zostać objęte szkoły publiczne i niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych.

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zatrudnieni w szkołach lub zespołach szkół zawodowych, w tym w tych szkołach,  w których istnieją klasy ogólnokształcące (liceum) i klasy zawodowe (technikum), mogą być uczestnikami szkoleń. Nauczyciele przedmiotów zawodowych nie są objęci projektem.

W opisanej sytuacji  podmiot może aplikować o grant samodzielnie jako placówka doskonalenia nauczycieli.  Wówczas w pkt. A1 Wniosku o przyznanie grantu należy wpisać nazwę placówki doskonalenia nauczycieli, a w pkt A5 - nazwę organu prowadzącego i nr uchwały stanowiącej podstawę prawną funkcjonowania placówki.

Zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji konkursowej, w tym w „Wytycznych do projektu grantowego”, szkolenie dla nauczycieli „Lekcja:Enter!” trwa 40 godzin w formie mieszanej: zajęcia stacjonarne 32 godziny i zajęcia zdalne 8 godzin dla nauczycieli z grup przedmiotowych ogólnokształcących oraz zajęcia stacjonarne 35 godzin i zajęcia online 5 godzin dla grup nauczycieli informatyki. Grantobiorca ustala terminy i czas trwania zajęć z uwzględnieniem wytycznych i rekomendacji dotyczących  realizacji szkoleń dla uczestników projektu, które znajdują się w „Poradniku grantowym” („Realizacja szkoleń dla uczestników projektu”), dostępnym na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

Przy rozliczaniu  projektu grantowego Grantobiorcę obowiązują:

 • wytyczne Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 stanowiącego załacznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP).

Oba dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zasady rozliczania i wypłacania grantów . Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu, Operator przekazuje kolejne transze grantu Wnioskodawcy, a ten następnie przekazuje je Partnerowi (lub Partnerom) na zasadach określonych w umowie partnerskiej, której wzór dostępny jest na stronie https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa. Każdy z Partnerów jest zobowiązany do prowadzenia dla projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy z Partnerów rozlicza wystawione na siebie faktury.

 

 

Wnioski o przyznanie grantu można składać na wszystkie województwa, również na te, w których aktualnie prowadzone są szkolenia przez grantobiorców wyłonionych w ramach I edycji. Liczba wniosków przypadająca na województwo w II edycji konkursu grantowego została określona w "Regulaminie konkursu grantowego", dostępnym na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa

Podział przedmiotów wg grup przedmiotowych przyjęty na potrzeby realizacji projektu „Lekcja:Enter” przedstawia Załącznik nr 1 do "Poradnika grantowego', dostępny na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

Wybór Partnera powinien zostać dokonany zgodnie z obowiązującymi dany podmiot przepisami. Partnerzy są zobowiązani do przekazania Operatorowi listu intencyjnego (stanowi on załącznik do wniosku grantowego), a przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu - umowy partnerskiej. Wzory listu i umowy partnerskiej dostępne są na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

W opisanej sytuacji przy wyborze trenerów do projektu grantowego obowiązuje procedura PZP lub zasada konkurencyjności, zgodnie z przepisami obowiązującymi dany podmiot. Ww. zasady nie obowiązują jedynie w przypadku, gdy pracownicy mogący pełnić w projekcie rolę trenerów (czyli jeśli spełniają wymogi określone w dokumentacji konkursowej) są pracownikami etatowymi Wnioskodawcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, art. 320 ust. 1 - placówka doskonalenia nauczycieli (PDN) nie posiadająca akredytacji Kuratora Oświaty – ulega likwidacji. Podmioty uprawnione do aplikowania o grant zostały określone m.in. w „Regulaminie konkursu grantowego” dostępnym na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa

Program szkolenia „Lekcja:Enter!” wynika z koncepcji projektu „Lekcja:Enter”, do realizacji której jesteśmy zobligowani, i związku z tym  zaproponowany program szkolenia musi pozostać w kształcie określonym w ‘”Poradniku grantowym” w części „Realizacja szkoleń dla uczestników projektu”, dostępnym na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

Nie jest to możliwe. Samodzielnie mogą aplikować wyłącznie placówki doskonalenia nauczycieli (publiczne lub niepubliczne). Lista podmiotów upoważnionych do aplikowania o grant została określona m.in. w „Regulaminie konkursu grantowego” dostępnym na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

Tak, planujemy kolejne edycje konkursu grantowego. Na ten moment nie są znane konkretne terminy naborów wniosków. Prosimy śledzić stronę projektu www.lekcjaenetr.pl

Każdy Partner jest zobowiązany realizować projekt grantowy zgodnie z obowiązującymi go przepisami dotyczącymi zamówień publicznych w częściach budżetu, za które jest odpowiedzialny.

W ramach konkursu nie przewiduje się przyznania premii punktowych za aplikowanie o grant w partnerstwie.

Tak, wskazana w budżecie stawka może być uśredniona i można wskazać w opisie pozycji budżetowej  tzw. „widełki” cenowe . Stawka musi wynikać z przeprowadzonego szacowania cen, zgodnie z zapisami „Poradnika grantowego” dostępnego na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

Tak, jest taka możliwość. Stawka musi wynikać z przeprowadzonego szacowania cen. Należy również zwrócić uwagę na pełny opis pozycji budżetowej, przykładowy budżet znajduje się w „Poradniku grantowym” dostępnym na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

Rekomendujemy, by wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za rekrutację uczestników szkoleń ująć w kategorii „Koszty działań informacyjno-promocyjnych i rekrutacji nauczycieli”, natomiast wynagrodzenie pracownika zajmującego się organizacją szkoleń – w kategorii „Koszty organizacji szkoleń”. Proszę pamiętać, by w opisie pozycji budżetowej ująć rodzaj umowy oraz wymiar etatu lub liczbę godzin, okres zatrudnienia (ilość m-cy). Przykładowy budżet znajduje się w „Poradniku grantowym” dostępnym na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.

Zgodnie z zapisami „Poradnika grantowego”, dostępnego na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa, przygotowując budżet projektu w zakresie zakupu sprzętu, należy odpowiedzieć na pytanie:

„Czy zaplanowany do zakupu w projekcie sprzęt jest niezbędny do realizacji szkoleń w projekcie i czy zakup wynika z braku posiadania takiego sprzętu przez Ciebie, po dokonaniu inwentaryzacji posiadanego sprzętu?”.

Ponadto zaplanowane w projekcie wydatki  muszą być  uzasadnione i racjonalne w kontekście planowanych działań oraz niezbędne do realizacji projektu.  Stosowne uzasadnienie zakupu sprzętu, obejmujące kwestie wskazane powyżej, należy przedstawić  we wniosku.

Wnioskodawca oświadcza we wniosku grantowym iż „trenerzy regionalni oraz trenerzy lokalni, którzy wezmą udział w projekcie będą posiadali kwalifikacje określone w „Wytycznych do projektu grantowego” (pkt B4). W ramach oceny wniosku oceniany jest potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy, w tym „zasoby i potencjał Wnioskodawcy i Partnerów rozumiane jako: personel, współpracownicy (trenerzy), sieci współpracy, baza kontaktów do szkół: dyrektorów i nauczycieli, wolontariusze”, zgodnie z zapisami w Karcie oceny, dostępnej na stronie projektu https://lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa. Tutaj należy opisać zasoby kadrowe jakimi na dzień dzisiejszy dysponuje wnioskodawca.