Zmień kontrast

Zmień rozmiar czcionki

A- A A+
Dostosowanie dla osób z ograniczeniami
Najczęściej zadawane pytania
Ze względu na trwający stan epidemii wszystkie szkolenia w ramach projektu odbywają się online. Szczegółowych informacji udzielają ich realizatorzy, których lista znajduje się TUTAJ.

Nie jest wymagany wkład własny.
Z dotacji można pokryć 100% wydatków związanych z projektem obejmujących koszty realizacji projektu, zarządzania 
i administracyjne, pod warunkiem, że spełniają one następujące warunki:
•    mieszczą się w kategoriach wydatków kwalifikowanych,
•    są zaplanowane w budżecie i przewidziane w okresie realizacji projektu,
•    są niezbędne do osiągnięcia celów projektu i uzasadnione w kontekście planowanych działań,
•    są racjonalne i oszczędne, tzn. niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych,
•    zostaną faktycznie poniesione i zaksięgowane na wyodrębnionych kontach księgowych, zostaną poniesione zgodnie ze szczegółowymi Zasadami wykorzystania dotacji wynikającymi z Regulaminu Konkursu i przepisów prawa krajowego oraz unijnego. Zasady wykorzystania grantu zostaną przygotowane przez Operatora 
i opublikowane w dokumentacji konkursu dla grantobiorców.

Tak, w danym naborze można aplikować o realizację maksymalnie 5 projektów będąc zarówno w roli wnioskodawcy jak i partnera.

Docelowo przewidujemy 3 nabory:
•    pierwszy w dniach 2-23 września 2019 - nabór przedłużyliśmy do 30 września.
•    kolejne w latach 2020 i 2021.

Tak, pod warunkiem, że przyznane wsparcie nie wiąże się z udzieleniem podmiotowi pomocy publicznej w myśl Art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Na Grantobiorcy spoczywa obowiązek zapewnienia trenerów do wszystkich grup przedmiotowych. Ponadto, musi on dołożyć wszelkich starań, aby zrekrutować nauczycieli do każdej z grup przedmiotowych. Należy mieć na uwadze, że liczebność poszczególnych grup przedmiotowych może się znacząco różnić.

Nie, rekrutacja musi obejmować oba poziomy edukacji: podstawowy i ponadpodstawowy.

Co do zasady szkolenie dla jednej grupy szkoleniowej powinien prowadzić jeden trener, ale w szczególnych przypadkach trenerzy mogą się wymieniać, przy zachowaniu ścisłej współpracy, szczególnie w kontekście przygotowywania przez nauczycieli scenariuszy lekcji.

Tak, pod warunkiem, że dysponuje odpowiednim czasem, by zrealizować wszystkie powierzone mu zadania. Należy pamiętać, że praca trenera nie ogranicza się jedynie do przeprowadzenia szkoleń - trener świadczy również wsparcie dla trenerów lokalnych.

Tak, jest to możliwe. Należy jednak uwzględnić to, że oprócz przeprowadzenia szkoleń dla trenerów lokalnych, trener regionalny powinien mieć również czas na działania wspierające trenerów lokalnych.

Tak, jeśli wydatek jest niezbędny. W tym przypadku obowiązuje limit do wysokości 300zł za nocleg na osobę.

Nie jest to konieczne, materiały będą dostępne online.

Partner projektu i zarazem organizator szkoleń dla trenerów regionalnych - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego -  zapewnia noclegi i wyżywienie uczestników szkoleń, natomiast nie pokrywa kosztów dojazdu. Grantobiorca może uwzględnić koszty dojazdów trenerów regionalnych na szkolenia w budżecie projektu grantowego.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, w porozumieniu z Organem Prowadzącym daną placówkę.

Zakupiony przez Grantobiorcę sprzęt po zakończeniu projektu grantowego pozostaje u Grantobiorcy, który ma obowiązek przechowywać go w okresie trwałości projektu. Ponadto, Grantobiorca jest zobowiązany do udostępniania ww. sprzętu Operatorowi - podczas kontroli i wizyt monitoringowych - oraz innym uprawnionym do kontroli instytucjom, zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie grantu.

Zakup sprzętu w projekcie jest planowany jako działanie pomocnicze, w sytuacji, gdy będzie niezbędny do przeprowadzenia szkoleń w zaplanowanym zakresie, a zasoby pozostające w dyspozycji Grantobiorcy będą niewystarczające. Ewentualny zakup sprzętu przez Grantobiorcę musi być poprzedzony analizą i uzasadnieniem wykazującym konieczność jego zakupu na potrzeby realizacji projektu grantowego oraz zatwierdzony przez Operatora.
Koszt zakupu sprzętu w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 5% wartości grantu.

Tak, można korzystać z własnych sal realizując projekt grantowy. By je rozliczyć należy przedstawić uzasadnienie poniesienia wydatku oraz metodologię wyliczania kosztu.

Wnioskodawca (lub Partner/-rzy) ma obowiązek wykazać udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu budżetem projektu lub budżetem działalności statutowej o wartości co najmniej 100 000 zł. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest niepubliczna PDN, której organem prowadzącym jest firma,  ww. doświadczenie może dotyczyć  działalności firmy. Wnioskodawca wykazuje przychód o wartości co najmniej 100 000 zł osiągnięty w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku, tj. za okres od 2015 do 2018 r. (przychód sumuje się w latach).

Od jednego z trenerów regionalnych i co najmniej jednego trenera lokalnego będą wymagane kompetencje związane programowaniem na poziomie średniozaawansowanym.  Wymogi dotyczące kwalifikacji trenerów opisane zostały w Poradniku grantowym („Założenia merytoryczne i organizacyjne Projektu grantowego”).  Kwalifikacje dotyczące programowania mogą zostać zweryfikowane  przez oświadczenie trenera, że spełnia warunki określone w dokumentacji konkursowej w zakresie programowania oraz wskazanie przez niego miejsc, gdzie można potwierdzić prawdziwość oświadczenia.

Od trenerów regionalnych wymagany jest udział w co najmniej jednym szkoleniu trenerskim lub w innych formach kształcenia trenerów, także online (min. 16 godzin). Trenerzy regionalni muszą mieć udokumentowane przygotowanie trenerskie, potwierdzone np. dyplomem / zaświadczeniem o ukończeniu tego typu szkoły czy kursu. Wymogi dotyczące kwalifikacji trenerów opisane zostały w Poradniku grantowym („Założenia merytoryczne i organizacyjne Projektu grantowego”).

W ramach projektu grantowego uczestnicy projektu (nauczyciele) mają do zrealizowania określoną ścieżkę edukacyjną, której jednym z elementów jest szkolenie. Grantobiorca zobowiązuje się nie tylko do przeszkolenia założonej we wniosku o przyznanie grantu liczby nauczycieli (min. 566 osób), ale do tego, że zrealizują oni  przeznaczoną dla nich ścieżkę edukacyjną.
Grantobiorca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zrealizować projekt w założonym  zakresie, zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu oraz informować Operatora o wszelkich problemach pojawiających się w związku z realizacją projektu. W sytuacji, gdy mniejsza niż minimalna liczba nauczycieli zrealizuje ścieżkę edukacyjną w ramach projektu, grant zostanie pomniejszony, zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie grantu.  Rozliczenie projektu grantowego nastąpi w oparciu o iloczyn liczby osób, którym wydano dokument potwierdzający ukończenie ścieżki edukacyjnej, i kosztu przypadającego na jednego uczestnika, wynikającego z budżetu projektu grantowego (jednak nie więcej niż 530 złotych).

Tak, uczestnictwo w szkoleniach członka kadry zarządzającej szkoły jest obowiązkowe. Opcjonalny jest udział w module szkoleniowym online dla kadry kierowniczej szkół.

Tak, jeśli jest to wydatek niezbędny i racjonalny.  Dojazdy nauczycieli na szkolenia można zaplanować w ramach kategorii „Organizacja szkoleń”.

Szkoły nie należą do podmiotów uprawnionych do aplikowania o grant. Ww. podmioty wymienione zostały w „Regulaminie konkursu grantowego” oraz w „Poradniku grantowym”.  Grantobiorcy wyłonieni w Konkursie grantowym będą prowadzić rekrutację szkół do projektu i zapewnią m.in. szkolenia dla nauczycieli.  Lista podmiotów, które otrzymają grant pojawi się na stronie projektu: www.lekcjaenter.pl.

Jeśli szkoła jest placówką doskonalenia nauczycieli  to może ubiegać się o dofinansowanie jeśli spełnia wszystkie kryteria formalne opisane w Karcie oceny.  Ponadto, w ramach projektu grantowego Grantobiorca musi zapewnić  udział trenerów regionalnych z 4 grup przedmiotowych (humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki), podobnie jak i trenerów lokalnych (min. 8 osób).  Trenerzy muszą spełniać wymagania dot. kwalifikacji opisane w dokumentacji konkursowej  (Poradnik grantowy jest dostępny na stronie www.lekcjaeter.pl ). Przeszkoleni przez trenerów regionalnych  trenerzy lokalni, przeszkolą z kolei nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w regionie.

Uzupełniając wniosek o przyznanie grantu w polu „Wnioskodawca” należy wpisać pełną nazwę placówki doskonalenia nauczycieli.

Na etapie formalnej oceny wniosku o przyznanie grantu Operator zweryfikuje, czy udzielenie wsparcia nie wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej, co jest niedozwolone w konkursie. Przyznanie grantu nie może być równoznaczne z udzieleniem pomocy publicznej w myśl art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W ramach projektu grantowego trener lokalny realizuje następujące zadania:
1.    Prowadzi  szkolenia stacjonarne w wymiarze: 35-36 godz. (dla nauczycieli informatyki) lub 32 godz. (dla pozostałych nauczycieli) dla 1 grupy szkoleniowej. Szkolenia online nie wymagają wsparcia trenera lokalnego.
2.    Udziela wsparcia w postaci mentoringu (konsultacje i doradztwo) w wymiarze min. 5 godz. dla 1 grupy szkoleniowej w trakcie trwania szkoleń, w formie doradztwa/bezpośrednich konsultacji lub w formie pośredniej (np. online)
3.    Udziela wsparcia w postaci mentoringu (konsultacje i doradztwo) w okresie 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia przez nauczyciela, w formie bezpośredniej lub za pośrednictwem platformy szkoleniowej: co najmniej w formie stworzonego na tej platformie forum wymiany materiałów własnych, informacji i doświadczeń.

Nie. Trener lokalny prowadzi zajęcia stacjonarne w wymiarze: 35-36 godz. (dla nauczycieli informatyki) lub 32 godz. (dla pozostałych nauczycieli) dla 1 grupy szkoleniowej. Moduł online realizowany jest bez jego wsparcia.

Na etapie tworzenia projektu należy założyć, że grupy szkoleniowe będą liczyły od 8 do 12 osób.

W salach szkoleniowych musi być dostęp do sieci internetowej oraz sprzętu:
- na szkolenia dla nauczycieli (z wyjątkiem nauczycieli informatyki):  1 komputer i jeden tablet lub smartfon na dwóch uczestników,
- na szkolenia dla nauczycieli informatyki:  1 komputer i jeden tablet lub smartfon na jednego uczestnika.

W projekcie grantowym mentoring (konsultacje i doradztwo) realizowany jest dwuetapowo:
1.    Mentoring w trakcie szkoleń, w wymiarze co najmniej 5 godzin dla 1 grupy szkoleniowej,  z uwzględnieniem poziomu zaawansowania nauczycieli w stosowaniu TIK w procesie dydaktycznym. Mentoring będzie prowadzony w formie doradztwa / bezpośrednich konsultacji lub w formie pośredniej (np. online). 
2.    Mentoring  realizowany w okresie 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia przez nauczyciela, w formie bezpośredniej lub za pośrednictwem platformy szkoleniowej: co najmniej w formie stworzonego na tej platformie forum wymiany materiałów własnych, informacji i doświadczeń. Mentoring realizowany po zakończeniu szkoleń ma wspierać trwałość projektu.

Tak, zgodnie z zapisami umowy partnerskiej.  Uzasadniając koszty należy przypisać je do podmiotu, który je wydatkuje.

Zespoły szkół mogą być rekrutowane w ramach projektu grantowego zarówno jako jeden zespół lub każda szkoła osobno. Rekrutując szkoły należy pamiętać o obowiązkowym uczestnictwie w szkoleniach członka kadry kierowniczej szkoły oraz o wymogach dotyczących liczebności zgłaszających się zespołów nauczycieli. Grantobiorca musi zapewnić udział w szkoleniach co najmniej: a) 2–3-osobowych zespołów ze szkół, w tym członka kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli; b) 4-osobowych zespołów nauczycieli, w tym członka kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli; c) 5-osobowych zespołów nauczycieli, w tym członka kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Nie. Moduł stanowić będzie uzupełnienie szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli, który jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektor, wicedyrektor). Będzie przez nich realizowany dodatkowo, po zakończeniu modułu online, który stanowi integralną część każdego szkolenia dla nauczycieli. Ukończenie „modułu dla dyrektorów” nie będzie warunkiem ukończenia szkolenia przez dyrektora.

Grantobiorca powinien przewidzieć w budżecie projektu grantowego koszty dojazdów uczestników spotkań regionalnych. Koszt wyżywienia ponosi organizator ww. spotkań. Noclegi nie są przewidziane.

„Doradztwo i konsultacje” opisane w przytoczonym fragmencie dokumentacji mają być zrealizowane w ramach projektu grantowego. Obejmują one zarówno działania realizowane w trakcie szkoleń, jak i po ich zakończeniu.
W projekcie grantowym konsultacje i doradztwo realizowane jest dwuetapowo:
1.    Mentoring w trakcie szkoleń, w wymiarze co najmniej 5 godzin dla 1 grupy szkoleniowej,  z uwzględnieniem poziomu zaawansowania nauczycieli w stosowaniu TIK w procesie dydaktycznym. Mentoring będzie prowadzony w formie doradztwa / bezpośrednich konsultacji lub w formie pośredniej (np. online).
2.    Mentoring  realizowany w okresie 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia przez nauczyciela, w formie bezpośredniej lub za pośrednictwem platformy szkoleniowej: co najmniej w formie stworzonego na tej platformie forum wymiany materiałów własnych, informacji i doświadczeń. Mentoring realizowany po zakończeniu szkoleń ma wspierać trwałość projektu.

Tak, można objąć jednym szkoleniem trenerów lokalnych szkolących nauczycieli z grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne i artystyczne. Trenerzy lokalni szkolący nauczycieli informatyki powinni szkolić się oddzielnie.

Grantobiorca może zaangażować do projektu grantowego zarówno swój personel jak i zewnętrznych trenerów pod warunkiem zachowania odpowiednich trybów wyboru wykonawców, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami konkursu grantowego.

W ramach konkursu grantowego przyznane zostaną granty o wartości od 300 000 do 450 000 zł. Bez względu na wartość grantu, projekty grantowe rozliczane będą zawsze w taki sam sposób, czyli według iloczynu liczby nauczycieli, którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną oraz kosztu przypadającego na jednego uczestnika, wynikającego z budżetu projektu grantowego – jednak nie więcej niż 530 złotych. Będziemy monitorować i rozliczać, ile osób weźmie udział w realizowanych działaniach szkoleniowych i ile osób ukończy ścieżkę edukacyjną.

Grantobiorca powinien zobowiązać dyrektora każdej szkoły uczestniczącej w projekcie grantowym do opracowania i realizacji planu wdrożenia TIK w proces edukacyjny w szkole. Dyrektor szkoły składa raport z realizacji powyższego zobowiązania za pośrednictwem ankiety elektronicznej opracowanej przez Operatora. Ww. działania to element „Planu wdrożenia TIK w proces edukacyjny w szkole”.  Dokumentowanie ww. działań pozostawiamy w gestii dyrekcji szkoły, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. Jeśli nauczyciel odejdzie z zawodu lub zmieni pracę – to dyrektor poinformuje o tym w raporcie.

Grantobiorca może wyłonić więcej niż 4 trenerów regionalnych w sytuacji, w której żaden z nich nie podejmie się funkcji trenera regionalnego ds. informatyki. Grantobiorca wyłoni i wskaże we wniosku o przyznanie grantu 4 trenerów regionalnych, po jednym dla każdej z 4 grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i artystyczne. Ponadto jeden z trenerów regionalnych powinien posiadać kompetencje związane z programowaniem na poziomie średniozaawansowanym oraz jeden z trenerów regionalnych powinien posiadać kompetencje związane z prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej szkół. W sytuacji, w której żaden z trenerów regionalnych nie będzie posiadał ww. kompetencji, Grantobiorca wyłoni dodatkowych trenerów regionalnych o odpowiednich kompetencjach.
Liczebność grup nauczycieli nie ma przełożenia na liczbę trenerów regionalnych, gdyż nie szkolą oni nauczycieli.

Rekrutacja nauczycieli, w sytuacji w której ww. JST jest małą gminą, powinna być prowadzona także w innych gminach, np. okolicznych, będących w zasięgu ww. placówki doskonalenia nauczycieli. 
Ponadto należy pamiętać, że jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami uprawnionymi do aplikowania o grant pod warunkiem zawarcia partnerstwa z placówką doskonalenia nauczycieli.

Szkolenie dla trenerów lokalnych obejmuje 38 godz. i będzie miało charakter stacjonarny (32-godz.) z elementami kształcenia wyprzedzającego realizowanego on-line (6 godz.).

Tak, we wniosku o przyznanie grantu należy podać imiona i nazwiska trenerów regionalnych wraz z ich notkami biograficznymi.

Trenera regionalnego można przyporządkować do wszystkich grup.

Nie, gdyż rolą trenera regionalnego jest przeszkolenie trenerów lokalnych z metodyki prowadzenia szkoleń dla nauczycieli oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego w tym zakresie (a nie szkolenie ich w zakresie wiedzy dot. danej grupy przedmiotów).

Grantobiorca zobowiązany jest do wydatkowania środków zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami regulującymi kwestie udzielania zamówień, w tym do stosowania podrozdziału 6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, dotyczącego zamówień udzielanych w ramach projektów, zamieszczonych na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl. W przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł (bez VAT) Grantobiorcy zostaną zobowiązani do udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
Grantobiorca wskazuje we wniosku o przyznanie  grantu trenerów regionalnych, co jest jednoznaczne z deklaracją ich uczestnictwa w szkoleniach. W sytuacji, gdy uczestnictwo ww. trenerów w szkoleniach będzie niemożliwe, Grantobiorca ma obowiązek wybrać inne osoby o porównywalnych kwalifikacjach, zgodnie z wymogami Operatora, skierować je na szkolenie i powołać do pełnienia funkcji trenera regionalnego.

Zadaniem trenerów regionalnych – oprócz przeprowadzenia szkoleń dla trenerów lokalnych – będzie:
prowadzenie różnych form wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów dla trenerów w trakcie realizowania przez nich szkoleń dla nauczycieli, w tym: (a) okresowych (np. raz na dwa miesiące) spotkań stacjonarnych lub online służących wymianie doświadczeń przez trenerów i wzajemnemu wspieraniu się; (b) udzielaniu informacji zwrotnych trenerom, którzy poproszą o superwizję prowadzonych przez nich szkoleń dla nauczycieli (c) forum wymiany materiałów szkoleniowych, szczegółowych scenariuszy itp. i doświadczeń ze szkoleń dla nauczycieli (poprzez platformę).

Każdy nauczyciel przedmiotu ogólnokształcącego (w tym WDŻ) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej może wziąć udział w szkoleniach. Każdy przeszkolony nauczyciel musi przeprowadzić min. 2 zajęcia obserwowane (niezależnie od liczby swoich godzin tablicowych).

W pkt. Harmonogram C4 „Planowana liczba nauczycieli, którzy ukończą ścieżkę edukacyjną w poszczególnych miesiącach projektu” dodajemy liczby, jakie w danym miesiącu zostaną osiągnięte. Pod tabelką pojawi się suma wszystkich nauczycieli, którzy ukończą ścieżkę edukacyjną w ramach projektu. Suma zlicza się  automatycznie przez system i musi być zgodna z pkt. B17. „Całkowita liczba planowanych do przeszkolenia nauczycieli”.

Okres realizacji ścieżki edukacyjnej dla nauczyciela ma wynieść maksymalnie 1 semestr szkolny.

Spotkania sieciujące organizowane są przez jednego z Partnerów realizujących projekt „Lekcja: Enter” – Instytut Spraw Publicznych (ISP). W czasie każdej edycji konkursu planowany jest udział Grantobiorcy w 1 spotkaniu. Lokalizacje spotkań zostaną podane po wyłonieniu Grantobiorców. Grantobiorcy powinni przewidzieć koszty dojazdów swoich przedstawicieli na ww. spotkania.

Rekomendowany układ szkoleń dla nauczycieli (z wyjątkiem informatyki) to 4 spotkania po 8 godzin, natomiast dla nauczycieli informatyki – 6 spotkań po 6 godzin. Grantobiorca może też zastosować układ mieszany, np. jak w pytaniu.

W przypadku podmiotów innych niż placówka doskonalenia nauczycieli obligatoryjne jest partnerstwo z placówką doskonalenia nauczycieli. Tylko placówki doskonalenia nauczycieli mogą składać wnioski samodzielnie. Na etapie aplikowania o grant należy podpisać list intencyjny, którego wzór znajduje się na stronie www.lekcjaenter.pl. Po otrzymaniu dofinansowania obowiązkowe jest podpisanie umowy partnerskiej. Wytyczne do umowy również zostaną umieszczone na stronie projektu.

Scenariusze stanowią element dokumentacji konkursowej i jako takie są obowiązkowe dla grantobiorców, tzn. trenerzy lokalni będą prowadzić szkolenia dla nauczycieli zgodnie z nimi. Dopuszczony zakres elastyczności zostanie opisany w scenariuszu i będzie wynikał z tempa pracy grupy i realnego poziomu kompetencji cyfrowych uczestników. 
Na stronie projektu omyłkowo wpisano, iż są one przykładowe.

Nie, nie może to być szkolenie wyłącznie online. Szkolenie dla trenerów lokalnych obejmuje 38 godz. i będzie miało charakter stacjonarny (32-godz.) z elementami kształcenia wyprzedzającego realizowanego on-line (6 godz.).

Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z przepisami zawartymi w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

Nie. Okres realizacji ścieżki edukacyjnej dla nauczyciela ma wynieść maksymalnie 1 semestr szkolny.

Nie. Wnioski o przyznanie grantu składane są na każde województwo osobno.

Tak, wstępna akredytacja uprawnia do przyznania premii punktowej w ramach  oceny merytorycznej wniosku o przyznanie grantu.

Przytoczony fragment „Poradnika grantowego” wynika ze sposobu finansowania projektu „Lekcja:Enter”, w ramach którego przeprowadzany jest Konkurs grantowy. Operator konkursu, Fundacja Orange, działa na podstawie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które przekazuje środki na realizację projektów grantowych. Projekt „Lekcja: Enter” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
Zasady wyliczenia wysokości poszczególnych transz grantu oraz warunki ich wypłacania zostały opisane w Poradniku grantowym, w cz. „Rekomendacje dotyczące realizacji Projektu grantowego”.

Stawki dla trenerów regionalnych i lokalnych muszą być są racjonalne, tzn. niezawyżone w stosunku do stawek rynkowych. Operator może poprosić Wnioskodawcę na etapie oceny Wniosku o przyznanie Grantu o przedstawienie szacowania ceny w odniesieniu do zaproponowanych przez niego pozycji budżetowych. Szacowanie ceny należy dokonać na etapie przygotowywania budżetu Projektu grantowego. Szacowanie ceny polega na przesłaniu zapytania o cenę do minimum trzech potencjalnych oferentów i uzyskaniu minimum dwóch ofert.

Tak, trenerów należy przyporządkować do określonych ww. 5 grup. Jeden z 4 trenerów regionalnych powinien mieć kompetencje informatyczne,  określone w dokumentacji konkursowej. Jeśli żaden z 4 trenerów nie spełnia tych wymagań, należy  poszukać kolejnych trenerów regionalnych, którzy je spełniają.

Nie ma konieczności, żeby każdy trener regionalny prowadził pełne szkolenie dla trenerów lokalnych.  W sytuacji, w której np. Grantobiorca zatrudnia 12 trenerów lokalnych i 4 trenerów regionalnych, to tworzy:
•    jedną grupę szkoleniową dla trenerów lokalnych ds. grup przedmiotowych – może być szkolona tylko przez jednego trenera regionalnego
•    jedną grupę szkoleniową dla trenerów lokalnych ds. informatyki – prowadzoną przez trenera regionalnego ds. informatyki.
Trenerzy regionalni mogą być później trenerami lokalnymi.

W opisanej sytuacji należy podać NIP organu prowadzącego PDN. Wnioskodawcą będzie PDN – pełną nazwę placówki proszę wpisać w pkt. A1. Wymagane doświadczenie w zarządzaniu budżetem może dotyczyć przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (przychód sumuje się w latach 2015 - 2018). Grantobiorca jest zobowiązany do prowadzenia dla projektu grantowego wyodrębnionego rachunku bankowego oraz odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem.

Decyduje o tym Wnioskodawca. Należy pamiętać, że wydatki uwzględniane w budżecie projektu grantowego muszą mieścić się w kategoriach wydatków kwalifikowanych, być niezbędne i racjonalne, tzn. niezawyżone w stosunku do stawek i cen rynkowych.  Szczegółowe wytyczne w tym zakresie znajdziecie Państwo w „Poradniku grantowym”,  w rozdziale „Przygotowanie wniosku o przyznanie grantu – wskazówki”, „Budżet projektu grantowego”.

Zapis oznacza, że na etapie formalnej oceny wniosku o przyznanie grantu Operator zweryfikuje, czy udzielenie wsparcia nie wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej, co jest niedozwolone w konkursie.

Wnioskodawca powinien opisać we wniosku o przyznanie grantu, w pkt. B3, zaplecze techniczne (swoje i Partnerów – jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie), czyli  wyposażenie w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń oraz zaznaczyć, iż zapoznał się z oświadczeniami w pkt.: B15 i B16. Może również przewidzieć koszty wynajmu sal w budżecie projektu, uzasadniając je i przeprowadzając szacowanie ceny, zgodnie z zapisami „Poradnika grantowego”.

Biblioteki pedagogiczne (publiczne placówki oświatowe) nie są podmiotami uprawnionymi do aplikowania o grant, tzn. nie mogą być ani Wnioskodawcą ani Partnerem.

Tak. Należy pamiętać, że w przypadku organizacji pozarządowych obowiązkowe jest partnerstwo z PDN.

Tak. W takiej sytuacji koszty wynajmu sal nie są ujmowane w budżecie projektu grantowego.

Obsługę finansowo-księgową należy zaliczyć do kosztów związanych z zarządzaniem i administracją.

W budżecie projektu grantowego można uwzględnić koszty zarządzania i administracji, pod warunkiem że spełniają one następujące wymagania:
●    mieszczą się w kategoriach wydatków kwalifikowanych;
●    są niezbędne do osiągnięcia celów projektu grantowego i uzasadnione w kontekście planowanych działań;
●    są racjonalne, tzn. niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych (Operator może poprosić Wnioskodawcę na etapie oceny Wniosku o przyznanie Grantu o przedstawienie szacowania ceny w odniesieniu do zaproponowanych przez niego pozycji budżetowych; szacowanie ceny należy dokonać na etapie przygotowywania budżetu Projektu grantowego);
●    zostaną faktycznie poniesione i zaksięgowane na wyodrębnionych kontach księgowych;
●    zostaną poniesione zgodnie ze szczegółowymi zasadami wykorzystania dotacji wynikającymi z Poradnika grantowego i przepisów prawa krajowego oraz unijnego.
Szczegółowe wytyczne w tym zakresie znajdziecie Państwo w „Poradniku grantowym”, w rozdziale „Przygotowanie wniosku o przyznanie grantu – wskazówki”, „Budżet projektu grantowego”.

Wnioskodawca może zaplanować w budżecie projektu grantowego wszystkie koszty związane z realizacją projektu, pod warunkiem że mieszczą się w kategoriach wydatków kwalifikowanych, są niezbędne, racjonalne i uzasadnione w kontekście planowanych działań. Wkład własny nie jest wymagany.
Szczegółowe wytyczne w tym zakresie znajdziecie Państwo w „Poradniku grantowym”, w rozdziale „Przygotowanie wniosku o przyznanie grantu – wskazówki”, „Budżet projektu grantowego”.

Tak, JST nie może aplikować o grant samodzielnie. W tym przypadku partnerstwo z PDN jest obowiązkowe. Wnioskodawca wybiera partnera zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa.

Do udziału w konkursie grantowym uprawnione są wszystkie placówki doskonalenia nauczycieli  - publiczne i niepubliczne - w całej Polsce. Decyzja, czy dana placówka będzie aplikować o grant leży w gestii jej dyrektora i organu prowadzącego. Lista placówkę z województwa Pomorskiego, które otrzymały grant, zostanie opublikowana w listopadzie.

Takie spotkania odbyły się w sierpniu. W trakcie trwania obecnego naboru nie planujemy kolejnych spotkań.

W projekcie grantowym można rozliczyć wyłącznie wydatki faktycznie poniesione. Należy przedstawić uzasadnienie poniesienia kosztów oraz metodologię ich wyliczenia.
Jeżeli wspomniana w pytaniu stawka godzinowa zawiera wyłącznie koszty eksploatacyjne, które są faktycznie ponoszone, to taka nota będzie kwalifikowalna.
Wszystkie wydatki, które nie będą dotyczyły eksploatacji sal będą niekwalifikowalne. Czyli, jeśli podmiot w cenniku wynajmu sal ma stawkę 200 zł za godzinę z czego 50 zł stanowi koszt eksploatacji, to 150 zł jest niekwalifikowalne w nocie.

Nie. Szkoła publiczna nie mieści się w katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w Konkursie grantowym.

Tak, obowiązuje w tym przypadku zasada konkurencyjności.  Wnioskodawca publikuje ogłoszenie w Bazie konkurencyjności. Rejestrując się podaje numer naboru: POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18.

Uzupełnienie z powodu dodatkowych pytań:

Na etapie przygotowania wniosku o przyznanie grantu, Wnioskodawca wymienia z imienia i nazwiska (wraz z notą biograficzną) zespół 4 trenerów regionalnych, którzy spełniają wymogi Operatora, czyli posiadają kwalifikacje określone w dokumentacji konkursowej. Natomiast przeprowadzenie procedury wyłonienia trenerów regionalnych może nastąpić przed lub po otrzymaniu grantu. W wypadku przeprowadzenia prodcedury po otrzymaniu grantu może się okazać, że trenerzy wymienieni we wniosku - w wyniku przeprowadzonego postępowania - nie zostaną zaangażowani w projekcie. Wyłonieni trenerzy powinni mieć porównywalne kwalifikacje i spełniać minimalne wymogi Operatora określone w Poradniku Grantowym.

Grantobiorca musi zrekrutować 4 trenerów regionalnych - po 1 trenerze do każdej z czterech ww. grup przedmiotów.

Kształcenie wyprzedzające (6 godz.) będzie miało formę online, nie wymaga ono dojazdu, realizowane jest przez trenera samodzielnie. Będzie polegało na uważnym zapoznaniu się przez trenera ze scenariuszami szkoleń dla nauczycieli oraz upewnieniu się, iż zna on wszystkie główne narzędzia/portale, których dotyczą ćwiczenia w scenariuszu (jeśli nie zna, to powinien samodzielnie się z nimi zapoznać). Scenariusze szkoleń dla nauczycieli są elementem dokumentacji konkursowej, stąd też osoby zaproponowane do funkcji trenerów mogą się z nimi (oraz z narzędziami / portalami) zapoznawać znacznie wcześniej niż tuż przed terminem szkolenia. Pierwsze szkolenie dla trenerów regionalnych ma miejsce 6–8.12.2019 (zmiana w „Poradniku grantowym”).

Nie, trenerzy regionalni muszą rozpocząć szkolenia dla trenerów lokalnych po 3-dniowym szkoleniu. Dopiero po przeprowadzeniu co najmniej jednego szkolenia, biorą udział w szkoleniu 1-dniowym, które będzie poświęcone omówieniu doświadczeń z prowadzenia  szkoleń dla trenerów lokalnych.
Ponadto planując harmonogram należy pamiętać, o następujących założeniach projektu grantowego:
•    okres realizacji ścieżki edukacyjnej dla jednego uczestnika projektu to jeden semestr szkolny;
•    szkolenia pierwszej grupy Uczestników projektu muszą zostać zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Tak, trenerzy regionalni i lokalni obowiązkowo muszą mieć doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK . Wymogi dotyczące kwalifikacji trenerów regionalnych i lokalnych zostały określone w „Poradniku grantowym”.

Pytanie należy skierować do instytucji prowadzącej awans lub do opiekuna stażu. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia będzie potwierdzone przez grantobiorcę, placówkę doskonalenia nauczycieli akredytowaną przy Kuratorium Oświaty.

Tak jak napisano w poradniku grantowym przez platformę trenerzy lokalni będą potwierdzać obecność uczestników szkoleń oraz będzie służyła ona do monitorowania zaliczenia ścieżki edukacyjnej przez uczestników. Grantobiorcy będą także zobligowani do wprowadzania na platofrmę dat szkoleń, prowadzących oraz składu grupy szkoleniowej. Od grantobiorcy będzie zależało czy zrobi to osobiście czy też uczestnicy będą zapisywali się samodzielnie.

Obecność uczestników na szkoleniach będzie odznaczana przez Grantobiorcę na platformie.

Nie, chyba że uczą kilku przedmiotów z różnych grup przedmiotowych (np. edukacja wczesnoszkolna i plastyka).

Przez rezultat szkoleń rozumiemy liczbę nauczycieli, którzy zrealizowali w całości przewidzianą dla nich ścieżkę edukacyjną. Protokół odbioru rezultatu szkoleń to dokument potwierdzający realizację szkoleń. Będzie on generowany z platformy projektu na podstawie danych wprowadzonych tam przez Grantobiorcę. Protokół będzie zawierał takie informacje jak: temat i termin szkolenia, liczbę godzin, liczbę uczestników oraz imię i nazwisko trenera.  Protokół zostanie podpisany przez obydwie strony Umowy o powierzenie grantu.  W sprawozdaniach (okresowych i końcowym) Grantobiorca oświadcza, że działania szkoleniowe w zakresie korzystania z Internetu (w tym e-usług) zostały zrealizowane zgodnie z umową o powierzenie grantu i że dane wpisane do platformy (w tym zaznaczone obecności na szkoleniach poszczególnych uczestników) są zgodne ze stanem faktycznym.

Grantobiorca jest zobowiązany wyłonić i przeszkolić min. 8 trenerów lokalnych, którzy poprowadzą szkolenia dla uczestników projektu i posiadają kwalifikacje określone w dokumentacji konkursowej. Liczba ta powinna być uzależniona od liczby grup szkoleniowych oraz możliwości czasowych trenerów. We wniosku o przyznanie grantu Grantobiorca powinien wskazać planowaną (szacowaną) liczbę trenerów lokalnych.

Rejestr wszystkich zmian dokonanych w Poradniku grantowym dostępny jest na stronie projektu. Zmiany z 12 września dotyczą jedynie wyróżnień.

Placówka doskonalenia nauczycieli może aplikować o grant samodzielnie lub w  partnerstwie z JST, organizacją pozarządową lub uczelnią wyższą, prowadzącą studia kwalifikacyjne dla nauczycieli, zgodnie z zapisami „Regulaminu konkursu grantowego”.
W konkursie grantowym nie są premiowane projekty realizowane w partnerstwie. Punkty premiowe określono w „Karcie oceny”. O przyznaniu dofinansowania nie decyduje kolejność wpływu wniosków o przyznanie grantu. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami „Regulaminu konkursu grantowego”.

Tak, projekt może zakończyć się na etapie zakończenia ścieżki edukacyjnej. Mimo zakończenia projektu Wnioskodawca ma obowiązek zapewnić mentoring nauczycielom w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu ścieżki edukacyjnej.  Mentoring wymaga zaangażowania trenera lokalnego, który udziela wsparcia (konsultacje i doradztwo) w formie bezpośredniej lub za pośrednictwem platformy szkoleniowej: co najmniej w formie stworzonego na tej platformie forum wymiany materiałów własnych, informacji i doświadczeń.

Tak. Wnioskodawca (lub Partner) musi wykazać doświadczenie w zarządzaniu budżetem - zrealizowanego i rozliczonego Projektu lub budżetem działalności statutowej - o wartości co najmniej 100 000 zł w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest niepubliczna PDN, której organem prowadzącym jest firma, Wnioskodawca wykazuje przychód o wartości co najmniej 100 000 zł osiągnięty w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku, tj. za okres od 2015 do 2018 r. (przychód sumuje się w latach).
Proszę pamiętać, iż w przypadku złożenia więcej niż 1 wniosku, Wnioskodawca (lub Partner) musi wykazać doświadczenie w zarządzaniu budżetem (j.w) o wartości co najmniej 100 000 zł pomnożonej przez liczbę składanych wniosków w ciągu czterech lat poprzedzających złożenie wniosku.

W konkursie grantowym Operator wyłoni podmioty, które otrzymają granty i będą prowadzić nabór trenerów lokalnych do projektu. Lista ww. podmiotów zostanie opublikowana na stronie www.lekcjaenter.pl.
Lista podmiotów uprawnionych do aplikowania o grant znajduje się w „Regulaminie konkursu grantowego” na stronie projektu.

Organizacje pozarządowe nie mogą aplikować o grant samodzielnie, zgodnie z zapisami „Regulaminu konkursu grantowego”. Placówka Doskonalenia Nauczycieli, której organem prowadzącym jest organizacja pozarządowa może aplikować samodzielnie. Organizacja pozarządowa nie prowadząca PDN, musi aplikować w partnerstwie z PDN.

Pkt. A46 to oświadczenie, w którym Wnioskodawca stwierdza, że przyznanie grantu nie jest równoznaczne z udzieleniem pomocy publicznej w myśl art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Udzielenie wsparcia dla Wnioskodawcy nie może wiązać się z wystąpieniem pomocy publicznej – jest to niedozwolone w konkursie .
Przed złożeniem ww. oświadczenia Wnioskodawca powinien zweryfikować, czy w jego sytuacji  nie występują przesłanki, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na tej podstawie należy podać uzasadnienie odnoszące się do zapisów wspomnianego artykułu.

Zgodnie z zapisami „Regulaminu konkursu grantowego”, Komisja konkursowa będzie podejmować decyzję o przyznaniu grantów według kolejności na wojewódzkich listach rankingowych – przy założeniu, że wybierze po dwa najwyżej ocenione przez ekspertów wnioski w danym województwie oraz 3 najwyżej ocenione z puli pozostałych wniosków, co de facto oznacza, że w niektórych województwach będzie realizowanych więcej niż 2 projekty.

W przypadku braku odpowiedniej liczby projektów na wojewódzkich listach rankingowych, zwiększona zostanie liczba wniosków wybranych z puli wszystkich najwyżej ocenionych wniosków o przyznanie grantu, które nie zakwalifikowały się do dofinansowania w poszczególnych województwach.

Placówka doskonalenia nauczycieli musi spełniać wymogi określone „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli”.

W opisanej sytuacji, placówka może wykorzystać swoje zaplecze gastronomiczne i techniczne (np. sale, catering) realizując projekt grantowy. Wówczas powinna przedstawić uzasadnienie poniesienia ww. kosztów oraz metodologię ich wyliczenia.

W projekcie grantowym można rozliczyć wyłącznie wydatki faktycznie poniesione. Jeżeli wspomniane stawki wynikające z Zarządzenia Dyrektora placówki zawierają wyłącznie koszty eksploatacyjne, które są faktycznie ponoszone, to taka stawka będzie kosztem kwalifikowalnym.  

Ponadto Grantobiorcę obowiązują:

  • wytyczne Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  • Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 stanowiącego załacznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP).

Oba dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kształcenie wyprzedzające (6 godz.) będzie miało formę online, nie wymaga ono dojazdu, realizowane jest przez trenera samodzielnie. Będzie polegało na uważnym zapoznaniu się przez trenera ze scenariuszami szkoleń dla nauczycieli oraz upewnieniu się, iż zna on wszystkie główne narzędzia/portale, których dotyczą ćwiczenia w scenariuszu (jeśli nie zna, to powinien samodzielnie się z nimi zapoznać). Scenariusze szkoleń dla nauczycieli są elementem dokumentacji konkursowej, stąd też osoby zaproponowane do funkcji trenerów mogą się z nimi (oraz z narzędziami / portalami) zapoznawać znacznie wcześniej niż tuż przed terminem szkolenia. Pierwsze szkolenie dla trenerów regionalnych ma miejsce 6–8.12.2019 (zmiana w „Poradniku grantowym”).

Przed złożeniem oświadczenia we wniosku o przyznanie grantu (pkt. 46), Wnioskodawca ma obowiązek  zweryfikowania, czy w jego sytuacji  nie występują przesłanki, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zapis dotyczący grup wiekowych, do których należy kierować działania promocyjne i rekrutacyjne wynika ze „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020” (dalej „SZOOP”). SZOOP zawiera m.in. informacje o rezultatach planowanej interwencji wyrażonych wskaźnikami dla każdego działania POPC. Projekty grantowe będą realizowane w ramach Działania 3.1 POPC, dla którego określono m.in. taki wskaźnik jak: „liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia - osoby w wieku 18-34 lata”.  Operator jest zobowiązany do monitorowania ww. wskaźników i będzie brał pod uwagę uczestnictwo osób z danej grupy w przedziale wiekowym 18-34.

Wnioskodawca określa wskaźnik rezultatu (tzn. liczbę nauczycieli, którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną), jaki zamierza osiągnąć w projekcie grantowym, biorąc pod uwagę założenia projektu grantowego, określone w dokumentacji konkursowej, oraz swoje zasoby i możliwości.  Założenia projektu grantowego określają m.in. minimalną liczbę nauczycieli objętych wsparciem (566 osób), koszt przypadający na jednego uczestnika (maksymalnie  530 złotych) oraz budżet projektu grantowego (od 300 000 zł do 450 000 zł).
W pkt. 6 Karty oceny nie jest oceniana liczba nauczycieli, którzy ukończą ścieżkę edukacyjną. We wniosku o przyznanie grantu, w części dotyczącej rezultatów i trwałości projektu,  Wnioskodawca musi opisać w jaki sposób zapewni udział w szkoleniach zadeklarowanej liczby osób oraz jakie działania podejmie w celu zapewnienia trwałości projektu. Szczegóły dotyczące uzupełnienia pól we wniosku o przyznanie grantu dotyczących rezultatów i trwałości znajdują się w „Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie grantu”. Wnioskodawca powinien dołożyć starań, aby opisy planowanych działań były kompletne, tzn. aby uwzględniały wszystkie odpowiedzi na pytania wskazane w ww. instrukcji.
Zgodnie z zasadami konkursu, premie punktowe otrzyma ten Wnioskodawca, który zobowiąże się do przeszkolenia większej niż minimalna, wynosząca 566, liczby osób (lecz nie większej niż 850).

Grantobiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury wyłonienia trenerów regionalnych zgodnie z obowiązujących go przepisami, po otrzymaniu grantu. Wskazanie we wniosku o przyznanie grantu trenerów regionalnych jest jednoznaczne z deklaracją ich uczestnictwa w wymienionych szkoleniach. W sytuacji, gdy uczestnictwo ww. trenerów w szkoleniach będzie niemożliwe (np. w wyniku przeprowadzonego postępowania), Grantobiorca ma obowiązek wybrać inne osoby o porównywalnych kwalifikacjach, zgodnie z wymogami Operatora, skierować je na szkolenie i powołać do pełnienia funkcji trenera regionalnego.

Nie, szkolenia mają odbyć się w czasie semestru szkolnego.  
Ponadto należy pamiętać, że zrealizowanie ścieżki edukacyjnej dla 1 nauczyciela może trwać maksymalnie 1 semestr szkolny.

Jeśli Partner nie będzie ponosił wydatków w ramach projektu grantowego, a jego wkład będzie wyłącznie merytoryczny lub organizacyjny, to jest możliwe, aby wszystkie wydatki były przypisane do Wnioskodawcy. Nieprawidłowe byłoby przypisanie wszystkich wydatków do Wnioskodawcy w sytuacji, w której Partner będzie ponosił wydatki.

JST nie mogą złożyć wniosku o przyznanie grantu samodzielnie, muszą stworzyć partnerstwo z placówką doskonalenia nauczycieli. Lista podmiotów uprawnionych do palikowania o grant została wskazana w „Regulaminie konkursu grantowego”.
Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie www.lekcjaenter.pl.
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i stosowne załączniki zostały opisane w „Instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie grantu”.

Tak, pod warunkiem, że podmioty są podmiotami uprawnionymi do aplikowania o grant. Lista podmiotów uprawnionych do palikowania o grant została wskazana w „Regulaminie konkursu grantowego”.

Trenerzy regionalni muszą posiadać kwalifikacje opisane w „Poradniku grantowym”.  Wiedza i doświadczenie w nauczaniu z zakresu 4 grup przedmiotowych, wskazanych w dokumentacji konkursowej, nie jest wymagane. Rolą trenera regionalnego jest przeszkolenie trenerów lokalnych z metodyki prowadzenia szkoleń dla nauczycieli oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego w tym zakresie - a nie szkolenie ich w zakresie wiedzy dot. danej grupy przedmiotów.

JST nie może składać wniosku samodzielnie, a jedynie we współpracy z PDN. Partnerstwo może również obejmować inne podmioty wskazane w „Regulaminie konkursu grantowego”.  Partnerzy decydują o podziale zadań i odpowiedzialności w ramach planowanych działań projektowych. Składając wniosek o przyznanie grantu załączacie Państwo list intencyjny, a umowę partnerską dostarczacie przed podpisaniem umowy o przyznanie grantu .  Wzór listu intencyjnego i wytyczne do umowy partnerskiej znajdują się na stronie www.lekcjaenter.pl . Wybór Partnera powinien nastąpić zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa.

Lista grantobiorców zostanie opublikowana na stronie www.lekcjaenter.pl w listopadzie.

Wnioskodawca może zaplanować w budżecie projektu grantowego koszty związane z dojazdami i noclegami nauczycieli na szkolenia, pod warunkiem że są one niezbędne, racjonalne i uzasadnione w kontekście planowanych działań. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie znajdziecie Państwo w „Poradniku grantowym”, w rozdziale „Przygotowanie wniosku o przyznanie grantu – wskazówki”, „Budżet projektu grantowego”.

Wnioskodawca załącza kopie (skany) dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę:
– listu intencyjnego (jeśli Projekt grantowy jest realizowany w Partnerstwie),
– decyzję Kuratorium Oświaty o przyznaniu akredytacji (jeśli dotyczy).
Pozostałe dokumenty to:
- skan ostatniej strony Wniosku o przyznanie grantu, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy,
– skan dokumentu potwierdzającego, że osoba podpisująca wniosek jest upoważniona do reprezentowania organizacji, jeśli nie wynika to z rejestru (np. akt powołania),
– skan dokumentu określającego status prawny instytucji (np. kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru handlowego, statut lub akt założycielski).
Rekomendujemy potwierdzenie za zgodność z oryginałem ww. 3 dokumentów. Jeśli dokumenty te nie zostaną potwierdzone, to na etapie oceny formalnej Operator może zwrócić się do Państwa z prośbą o ich potwierdzenie.

Nie, zgodnie z Poradnikiem Grantowym szkolenia zaplanowane dla jednej grupy szkoleniowej powinny się odbyć w ciągu jednego semestru. Lipiec i sierpień jest okresem poza okresem semestru.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na nieścisłość w odpowiedziach na Państwa pytania (pyt. 100).  Doprecyzowaliśmy kiedy stosowne procedury (zasada konkurencyjności lub Pzp) powinny zostać przeprowadzone.

We wniosku o przyznanie grantu Wnioskodawca wymienia z imienia i nazwiska (wraz z notą biograficzną) zespół 4 trenerów regionalnych, którzy spełniają wymogi Operatora, czyli posiadają kwalifikacje określone w dokumentacji konkursowej. Natomiast przeprowadzenie procedury wyłonienia trenerów regionalnych (zgodnie z zasadą konkurencyjności lub Pzp)  może nastąpić po otrzymaniu grantu. Może się okazać, że trenerzy wymienieni we wniosku - w wyniku przeprowadzonego postępowania - nie zostaną zaangażowani w projekcie. Wyłonieni trenerzy powinni mieć porównywalne kwalifikacje i spełniać minimalne wymogi Operatora określone w Poradniku Grantowym.

Aktualizacja:
Zmieniono "ma nastąpić" na "może nastapić"

Tak, jeden login umożliwia złożenie jednego wniosku. Aby złożyć kilka wniosków, należy założyć kilka kont (loginów), poprzez podanie różnych adresów mailowych. Można też założyć konto metodą aliasu, dodając do nazwy konta +1, +2,+3 itd. czyli np. jan.kowalski+1@onet.pl

Załączenie dokumentów możliwe jest po kliknięciu przycisku  „Złóż wniosek" (będzie on nieaktywny do czasu poprawnego wypełnienia wniosku). Po kliknięciu w/w przycisku otworzy się okno z prośbą o potwierdzenie chęci złożenia wniosku. Po  kliknięciu  przycisku  „Tak,  złóż  wniosek"  nastąpi  zmiana  statusu  wniosku  na  „Status:  złożony – pamiętaj o dołączeniu potwierdzenia i dokumentów”. Następnie należy wgrać do Systemu dodatkowe dokumenty, o których mowa w pytaniu.
Tak, w przypadku wyciągu z KRS, wystarczy dołączyć odpis elektroniczny, pobrany on-line z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Szczegóły dotyczące składania wniosków opisaliśmy w części 3.3 Składanie wniosku w Instrukcji wypełniania wniosku. Instrukcja dostępna jest na stronie projektu https://www.lekcjaenter.pl/strona/13/dokumentacja-konkursowa.